امنیت

نیروهای افغان در پاکسازی ولسوالی شیرزاد از طالبان پیشرفت میکنند
امنیت
نیروهای افغان در پاکسازی ولسوالی شیرزاد از طالبان پیشرفت میکنند
۴۰ نفر جنگجویان گروه داعش و طالبان در کنر تسلیم شدند و گفتند که جنگ جاری 'نامشروع' است
امنیت
۴۰ نفر جنگجویان گروه داعش و طالبان در کنر تسلیم شدند و گفتند که جنگ جاری 'نامشروع' است
در حالیکه خروج نیروها متوقف شده است، حملات هوایی ایالات متحده طالبان را در هلمند هدف قرار داد
امنیت
در حالیکه خروج نیروها متوقف شده است، حملات هوایی ایالات متحده طالبان را در هلمند هدف قرار داد
باشندگان ننگرهار و نورستان پیروی طالبان از ارزش های اسلامی را زیر سوال بردند
امنیت
باشندگان ننگرهار و نورستان پیروی طالبان از ارزش های اسلامی را زیر سوال بردند
سربازان جوان و تحصیل کرده نیروهای امنیتی افغان را در ولایات جنوب غربی تقویت کردند
امنیت
سربازان جوان و تحصیل کرده نیروهای امنیتی افغان را در ولایات جنوب غربی تقویت کردند
تقریباً ۳۰۰ جنگجوی طالبان در بلخ و سرپل اسلحه خود را به زمین گذاشتند
امنیت
تقریباً ۳۰۰ جنگجوی طالبان در بلخ و سرپل اسلحه خود را به زمین گذاشتند
قربانیان جنگ کندز می گویند که اگر طالبان با صلح موافقت کنند، ممکن آنها را ببخشند
امنیت
قربانیان جنگ کندز می گویند که اگر طالبان با صلح موافقت کنند، ممکن آنها را ببخشند
باشندگان ننگرهار پس از شکست شاخه خراسان داعش باز می گردند تا خانه های خود را بازسازی کنند
امنیت
باشندگان ننگرهار پس از شکست شاخه خراسان داعش باز می گردند تا خانه های خود را بازسازی کنند
باشندگان ننگرهار اطمینان دارند که نیروهای افغان می توانند دستاوردهای امنیتی را حفظ کنند
امنیت
باشندگان ننگرهار اطمینان دارند که نیروهای افغان می توانند دستاوردهای امنیتی را حفظ کنند
نیروهای تازه استخدام شده در هرات برای مبارزه بهتر با تروریزم آموزش کوماندویی می بینند
امنیت
نیروهای تازه استخدام شده در هرات برای مبارزه بهتر با تروریزم آموزش کوماندویی می بینند