امنیت

طالبان در هنگام یکجا شدن با پروسه صلح در ننگرهار: جنگ هیچ فایده ای ندارد
امنیت
طالبان در هنگام یکجا شدن با پروسه صلح در ننگرهار: جنگ هیچ فایده ای ندارد
پس از یک عمر جنگ اکنون آتش بس افغان ها را به صلح دوامدار امیدوار کرده است
امنیت
پس از یک عمر جنگ اکنون آتش بس افغان ها را به صلح دوامدار امیدوار کرده است
نیرو های هوایی افغان جنگ عليه تروریزم را به سطوح جدید ارتقاء داده اند
امنیت
نیرو های هوایی افغان جنگ عليه تروریزم را به سطوح جدید ارتقاء داده اند
آتش بس موقت با طالبان برای افغان های خسته از جنگ امیدواری می بخشد
امنیت
آتش بس موقت با طالبان برای افغان های خسته از جنگ امیدواری می بخشد
گروهء سنگوریان: کابوس طالبان در هلمند
امنیت
گروهء سنگوریان: کابوس طالبان در هلمند
نشانه ها بیان کننده ای احتمال بیشتر توافق صلح با طالبان استند
امنیت
نشانه ها بیان کننده ای احتمال بیشتر توافق صلح با طالبان استند
جنرال آمریکایی: طالبان دُچار اختلاف شده اند و در حال انجام مذاکرات سری آتش بس با مقامات افغان استند
امنیت
جنرال آمریکایی: طالبان دُچار اختلاف شده اند و در حال انجام مذاکرات سری آتش بس با مقامات افغان استند
نیروهای افغان یک حملهء بزرگ بالای وزارت داخله را خنثی کردند
امنیت
نیروهای افغان یک حملهء بزرگ بالای وزارت داخله را خنثی کردند
نیروهای افغان حملات بر مراکز ثبت‌ نام رای دهنده گان در ننگرهار را خنثی کردند
امنیت
نیروهای افغان حملات بر مراکز ثبت‌ نام رای دهنده گان در ننگرهار را خنثی کردند
باشنده گان ولایت کنر داعش را به خاطر ادامه قطع خدمات شبکه‌ های مخابراتی محکوم کردند
امنیت
باشنده گان ولایت کنر داعش را به خاطر ادامه قطع خدمات شبکه‌ های مخابراتی محکوم کردند