امنیت

باشندگان هرات طالبان را به خاطر مانع شدن از پروژه های انکشافی محکوم کردند
امنیت
افراد مسلح پوهنتون کابل را مورد حمله قرار دادند و دنباله خون و کشتار را پشت سر گذاشتند
امنیت
افغان ها تخریب جاری زیربنا ها توسط طالبان را خیانت آمیز دانستند
امنیت
کشته شدن رهبر ارشد القاعده توانایی های نیروهای افغان را پررنگ ساخت
امنیت
باشندگان نیمروز تعهد کردند که در برابر دسیسه های ایران از بند کمال خان محافظت کنند
امنیت
در میان حملات مرگبار خلیلزاد خواسته خود برای توقف خشونت در افغانستان را تکرار کرد
امنیت
حمله داعش بالای یک مرکز آموزشی در کابل غیر اسلامی و غیرانسانی تلقی شد
امنیت
با وجود تهدید از تهران و لوای فاطمیون کار اعمار بند بخش آباد ادامه دارد
امنیت
وعده خلافی های ایران زندگی هزاران نفر را در افغانستان و پاکستان نابود کردند
امنیت
پولیس محلی منحل شده پس از جنگیدن برای سال ها در زمینه استخدام اولویت خواهند داشت
امنیت