https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Economy

اقتصاد

طرفداری تاریکی: جنگ طالبان علیه زیربناهای افغانستان

طرفداری تاریکی: جنگ طالبان علیه زیربناهای افغانستان

جنگ بی پایان طالبان ظرفیت اقتصادی افغانستان را چگونه فلج کرده است

جنگ بی پایان طالبان ظرفیت اقتصادی افغانستان را چگونه فلج کرده است

در تشویق سرمایه گزاری به دلیل امیدواری ها به صلح اقتصاد هرات رشد می کند

در تشویق سرمایه گزاری به دلیل امیدواری ها به صلح اقتصاد هرات رشد می کند

با اخراج طالبان، دهقانان ننگرهار چشم به راه سود از باغ های جدید میوه هستند

با اخراج طالبان، دهقانان ننگرهار چشم به راه سود از باغ های جدید میوه هستند

اعمار بند پاشدان باوجود تلاش های مخرب ایران پیش می رود

اعمار بند پاشدان باوجود تلاش های مخرب ایران پیش می رود

دهقانان کنر از پروژه آبیاری با هدف افزایش تنوع نباتی استقبال کردند

دهقانان کنر از پروژه آبیاری با هدف افزایش تنوع نباتی استقبال کردند

هدف پالیسی های لیلامی ایران، تضعیف کردن صنعت کفش در هرات است

هدف پالیسی های لیلامی ایران، تضعیف کردن صنعت کفش در هرات است

اداره حکومتی ولایت کندز صدها فرصت کاری را برای افغان های بازگشت کننده ایجاد کرده است

اداره حکومتی ولایت کندز صدها فرصت کاری را برای افغان های بازگشت کننده ایجاد کرده است

جمهوری اسلامی ایران چهل و یکم سالگردش را با حالت افسرده مردم قلم زد

جمهوری اسلامی ایران چهل و یکم سالگردش را با حالت افسرده مردم قلم زد

زعفران در ولایت بلخ توجه پرورش دهندگان زن را به خود جلب کرده است

زعفران در ولایت بلخ توجه پرورش دهندگان زن را به خود جلب کرده است