اقتصاد

دهاقین سمنگان با کمک حکومت کوکنار را با پسته جایگزین کردند
اقتصاد
زعفران افغانستان علی رغم خرابکاری های ایران بار دیگر مقام اول را کسب کرد
اقتصاد
با امیدواری ها برای صلح فابریکه های جدیدی در افغانستان افتتاح شدند
اقتصاد
قرار است که اقتصاد چین تا سال ۱۴۰۷ با منفعت از کووید-۱۹ بزرگترین اقتصاد جهان شود
اقتصاد
افزایش در قاچاق طلا به ایران برای زرگران افغان مشکلاتی را ایجاد کرده است
اقتصاد
با امیدواری های روزافزون برای صلح، پروژه های انکشافی در کندز آغاز شدند
اقتصاد
پروژه خط آهن هرات آماده است تا افغانستان را به بازارهای جهانی وصل کند
اقتصاد
دهاقین زابل پس از کمک حکومت رشد درآمد را مشاهده کرده اند
اقتصاد
دهاقین بیشترهرات از کشت کوکنار خودداری کرده و به زعفران روی آوردند زیرا افزایش قیمت معیشت ها را بهبود بخشیده است
اقتصاد
پروژه های انکشافی حکومت باشندگان هرات را برای آینده امیدوار می سازند
اقتصاد