اقتصاد

بلند رفتن عایدی زارعین افغان با تبعیت از شیوه های جدید باغبانی
اقتصاد
برق دهی ازبکستان به خط آهنی که به سمت مرز افغانستان می رود
اقتصاد
پروژه های مشترک ازبکستان و افغانستان برای ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با شبه نظامی گری
اقتصاد
یک قریه در مرکز افغانستان از انکشاف پایدار استقبال می کند
اقتصاد
افغانستان کوشش می کند تا اماکن تاریخی تخریب شده توسط طالبان را بازسازی کند
اقتصاد
شکستن رکورد زراعت زعفران در افغانستان یک اقدام دوسربرد محسوب می شود
اقتصاد
زارعین افغان آبیاری پایدار را فرا می گیرند
اقتصاد
گروپ های پس انداز فاصلۀ فقر در میان قریه نشینان فقیر افغان را تقلیل می دهند
اقتصاد
کمک تعهدات بین المللی به توسعۀ افغانستان
اقتصاد