اقتصاد

هیئت افغان فرصت های تجارتی در پاکستان را ارزیابی نمود
اقتصاد
هیئت افغان فرصت های تجارتی در پاکستان را ارزیابی نمود
تجهیزات اهدا شده کشاورزان ننگرهار را خودکفا می سازند
اقتصاد
تجهیزات اهدا شده کشاورزان ننگرهار را خودکفا می سازند
پالیسی های بازارشکن تهران، ۸ فابریکه هرات را به عدم فعالیت مجبور کردند
اقتصاد
پالیسی های بازارشکن تهران، ۸ فابریکه هرات را به عدم فعالیت مجبور کردند
پروژه های انکشافی در تخار دسترسی به خدمات عامه را بهبود بخشیده است
اقتصاد
پروژه های انکشافی در تخار دسترسی به خدمات عامه را بهبود بخشیده است
آتش بس و مذاکرات صلح زمینه افزایش پروژه های انکشافی در کندوز را فراهم می کند
اقتصاد
آتش بس و مذاکرات صلح زمینه افزایش پروژه های انکشافی در کندوز را فراهم می کند
هدف پروژه های معیشت بدیل، جلوگیری از روی آوردن افغان های بیکار به مزارع کوکنار است
اقتصاد
هدف پروژه های معیشت بدیل، جلوگیری از روی آوردن افغان های بیکار به مزارع کوکنار است
با بهبود اوضاع امنیتی در بدخشان گردشگری افزایش یافته است
اقتصاد
با بهبود اوضاع امنیتی در بدخشان گردشگری افزایش یافته است
حکومت افغانستان برای تقویت صادرات و اشتغال زایی، ۴۴۰۰ باب کشمش خانه را اعمار می کند
اقتصاد
حکومت افغانستان برای تقویت صادرات و اشتغال زایی، ۴۴۰۰ باب کشمش خانه را اعمار می کند
بند کمال خان در نیمروز برای مسدود ساختن جریان آب رایگان به داخل ایران آماده است
اقتصاد
بند کمال خان در نیمروز برای مسدود ساختن جریان آب رایگان به داخل ایران آماده است
شاروال تهران در مورد نارضایتی عمیقی که آینده جمهوری اسلامی را تهدید می کند صحبت کرد
اقتصاد
شاروال تهران در مورد نارضایتی عمیقی که آینده جمهوری اسلامی را تهدید می کند صحبت کرد