اقتصاد

دهاقین زعفران در افغانستان با تعزیرات بالای واردات زعفران ایران از قیمت های بلند خوشحال اند
اقتصاد
دهاقین زعفران در افغانستان با تعزیرات بالای واردات زعفران ایران از قیمت های بلند خوشحال اند
برگشت موسسات کمک کننده به کندز باعث امیدواری مردم محل به انکشاف شده است
اقتصاد
برگشت موسسات کمک کننده به کندز باعث امیدواری مردم محل به انکشاف شده است
خشم باشنده های هرات همزمان با ادامه اخاذی‌های طالبان و جمع آوری پول صرفیه برق توسط آنها
اقتصاد
خشم باشنده های هرات همزمان با ادامه اخاذی‌های طالبان و جمع آوری پول صرفیه برق توسط آنها
به امید رسیدن به صلح، کار و بار باشنده گان قندوز رونق یافته است
اقتصاد
به امید رسیدن به صلح، کار و بار باشنده گان قندوز رونق یافته است
جنگل های کنر که از چنگ جنگجویان نجات یافته اند، فرصت های مناسب برای کار با چوب را فراهم می کنند
اقتصاد
جنگل های کنر که از چنگ جنگجویان نجات یافته اند، فرصت های مناسب برای کار با چوب را فراهم می کنند
افغان ها خواهان مهار جریان آب این کشور به ایران استند
اقتصاد
افغان ها خواهان مهار جریان آب این کشور به ایران استند
عبدالله در جریان مجمع جهانی اقتصاد سرمایه گذاران را به افغانستان دعوت می کند
اقتصاد
عبدالله در جریان مجمع جهانی اقتصاد سرمایه گذاران را به افغانستان دعوت می کند
در تصاویر: بازگشت گوارا به بازار
اقتصاد
در تصاویر: بازگشت گوارا به بازار
سرقت پول برق توسط طالبان ممکن است باعث به قطع برق در قندوز شود
اقتصاد
سرقت پول برق توسط طالبان ممکن است باعث به قطع برق در قندوز شود
تولید زعفران بیش از انتظارات در افغانستان خواهد بود
اقتصاد
تولید زعفران بیش از انتظارات در افغانستان خواهد بود