اقتصاد

پروژه سبزخانه با هزاران زن افغان کمک کرد تا زندگی بهتری داشته باشند
اقتصاد
پروژه سبزخانه با هزاران زن افغان کمک کرد تا زندگی بهتری داشته باشند
معتادین سابق، در کارخانه صابون سازی کابل، عاری از مواد مخدر زندگی می کنند
اقتصاد
معتادین سابق، در کارخانه صابون سازی کابل، عاری از مواد مخدر زندگی می کنند
سیاست های لیلامی تهران به دنبال تضعیف صنایع افغان است
اقتصاد
سیاست های لیلامی تهران به دنبال تضعیف صنایع افغان است
دهقانان افغان، آلو ویرا را سودآورتر از بوته های کوکنار می دانند
اقتصاد
دهقانان افغان، آلو ویرا را سودآورتر از بوته های کوکنار می دانند
برنامهٔ میثاق شهروندی، به باشنده گان هرات انکشاف و رونق را به ارمغان آورده است
اقتصاد
برنامهٔ میثاق شهروندی، به باشنده گان هرات انکشاف و رونق را به ارمغان آورده است
اخاذی پول و خرابکاری طالبان، باعث تشکیل کشش عمده بر رشد اقتصادی شده است
اقتصاد
اخاذی پول و خرابکاری طالبان، باعث تشکیل کشش عمده بر رشد اقتصادی شده است
لیلام غیرقانونی تولیدات مرغداری ایرانی، کار فارمداران مرغداری افغان را فلج میکند
اقتصاد
لیلام غیرقانونی تولیدات مرغداری ایرانی، کار فارمداران مرغداری افغان را فلج میکند
ایران قاچاق کردن دالر امریکائی را از افغانستان افزایش داده است
اقتصاد
ایران قاچاق کردن دالر امریکائی را از افغانستان افزایش داده است
دهاقین زعفران در افغانستان با تعزیرات بالای واردات زعفران ایران از قیمت های بلند خوشحال اند
اقتصاد
دهاقین زعفران در افغانستان با تعزیرات بالای واردات زعفران ایران از قیمت های بلند خوشحال اند
برگشت موسسات کمک کننده به کندز باعث امیدواری مردم محل به انکشاف شده است
اقتصاد
برگشت موسسات کمک کننده به کندز باعث امیدواری مردم محل به انکشاف شده است