اقتصاد

دهقانان کنر از پروژه آبیاری با هدف افزایش تنوع نباتی استقبال کردند
اقتصاد
هدف پالیسی های لیلامی ایران، تضعیف کردن صنعت کفش در هرات است
اقتصاد
اداره حکومتی ولایت کندز صدها فرصت کاری را برای افغان های بازگشت کننده ایجاد کرده است
اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران چهل و یکم سالگردش را با حالت افسرده مردم قلم زد
اقتصاد
زعفران در ولایت بلخ توجه پرورش دهندگان زن را به خود جلب کرده است
اقتصاد
پروژه حرفه ای هرات به زنان آسیب دیده توسط جنگ کمک کرد تا به خودکفایی برسند
اقتصاد
باغ های نارنج در بتی کوت بعد آزادی از طالبان، رونق بیشتری پیدا کردند
اقتصاد
داعش در تلاش است تا پس از یک سلسله شکست ها، مسیرهای تمویلی مهم را باز یابند
اقتصاد
ایران که از لحاظ اقتصادی تضعیف شده، ۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری از روسیه را می پذیرد
اقتصاد
مقامات هرات در مبارزه با قاچاق دالر، ریال ایرانی را تحریم کردند
اقتصاد