https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Economy?page=2

اقتصاد

دهقانان افغان، آلو ویرا را سودآورتر از بوته های کوکنار می دانند

دهقانان افغان، آلو ویرا را سودآورتر از بوته های کوکنار می دانند

برنامهٔ میثاق شهروندی، به باشنده گان هرات انکشاف و رونق را به ارمغان آورده است

برنامهٔ میثاق شهروندی، به باشنده گان هرات انکشاف و رونق را به ارمغان آورده است

اخاذی پول و خرابکاری طالبان، باعث تشکیل کشش عمده بر رشد اقتصادی شده است

اخاذی پول و خرابکاری طالبان، باعث تشکیل کشش عمده بر رشد اقتصادی شده است

لیلام غیرقانونی تولیدات مرغداری ایرانی، کار فارمداران مرغداری افغان را فلج میکند

لیلام غیرقانونی تولیدات مرغداری ایرانی، کار فارمداران مرغداری افغان را فلج میکند

ایران قاچاق کردن دالر امریکائی را از افغانستان افزایش داده است

ایران قاچاق کردن دالر امریکائی را از افغانستان افزایش داده است

دهاقین زعفران در افغانستان با تعزیرات بالای واردات زعفران ایران از قیمت های بلند خوشحال اند

دهاقین زعفران در افغانستان با تعزیرات بالای واردات زعفران ایران از قیمت های بلند خوشحال اند

برگشت موسسات کمک کننده به کندز باعث امیدواری مردم محل به انکشاف شده است

برگشت موسسات کمک کننده به کندز باعث امیدواری مردم محل به انکشاف شده است

خشم باشنده های هرات همزمان با ادامه اخاذی‌های طالبان و جمع آوری پول صرفیه برق توسط آنها

خشم باشنده های هرات همزمان با ادامه اخاذی‌های طالبان و جمع آوری پول صرفیه برق توسط آنها

به امید رسیدن به صلح، کار و بار باشنده گان قندوز رونق یافته است

به امید رسیدن به صلح، کار و بار باشنده گان قندوز رونق یافته است

جنگل های کنر که از چنگ جنگجویان نجات یافته اند، فرصت های مناسب برای کار با چوب را فراهم می کنند

جنگل های کنر که از چنگ جنگجویان نجات یافته اند، فرصت های مناسب برای کار با چوب را فراهم می کنند