اقتصاد

با برداشتن محدودیت ها بالای واردات از طرف تهران قاچاق دالر از افغانستان به ایران افزایش یافته است
اقتصاد
با برداشتن محدودیت ها بالای واردات از طرف تهران قاچاق دالر از افغانستان به ایران افزایش یافته است
خشونت همچنان به عنوان بزرگترین مانع برای رونق اقتصادی در افغانستان باقی مانده است
اقتصاد
خشونت همچنان به عنوان بزرگترین مانع برای رونق اقتصادی در افغانستان باقی مانده است
ملل متحد از كاهش كشت کوکنار در سراسر افغانستان گزارش داد
اقتصاد
ملل متحد از كاهش كشت کوکنار در سراسر افغانستان گزارش داد
افغانستان در دو دهه گذشته پیشرفت 'بی سابقه' ای نموده است
اقتصاد
افغانستان در دو دهه گذشته پیشرفت 'بی سابقه' ای نموده است
کشت کوکنار امسال تاکنون کاهش چشمگیری در ننگرهار داشته است
اقتصاد
کشت کوکنار امسال تاکنون کاهش چشمگیری در ننگرهار داشته است
طرفداری تاریکی: جنگ طالبان علیه زیربناهای افغانستان
اقتصاد
طرفداری تاریکی: جنگ طالبان علیه زیربناهای افغانستان
جنگ بی پایان طالبان ظرفیت اقتصادی افغانستان را چگونه فلج کرده است
اقتصاد
جنگ بی پایان طالبان ظرفیت اقتصادی افغانستان را چگونه فلج کرده است
در تشویق سرمایه گزاری به دلیل امیدواری ها به صلح اقتصاد هرات رشد می کند
اقتصاد
در تشویق سرمایه گزاری به دلیل امیدواری ها به صلح اقتصاد هرات رشد می کند
با اخراج طالبان، دهقانان ننگرهار چشم به راه سود از باغ های جدید میوه هستند
اقتصاد
با اخراج طالبان، دهقانان ننگرهار چشم به راه سود از باغ های جدید میوه هستند
اعمار بند پاشدان باوجود تلاش های مخرب ایران پیش می رود
اقتصاد
اعمار بند پاشدان باوجود تلاش های مخرب ایران پیش می رود