اقتصاد

با اخراج طالبان، دهقانان ننگرهار چشم به راه سود از باغ های جدید میوه هستند
اقتصاد
با اخراج طالبان، دهقانان ننگرهار چشم به راه سود از باغ های جدید میوه هستند
اعمار بند پاشدان باوجود تلاش های مخرب ایران پیش می رود
اقتصاد
اعمار بند پاشدان باوجود تلاش های مخرب ایران پیش می رود
دهقانان کنر از پروژه آبیاری با هدف افزایش تنوع نباتی استقبال کردند
اقتصاد
دهقانان کنر از پروژه آبیاری با هدف افزایش تنوع نباتی استقبال کردند
هدف پالیسی های لیلامی ایران، تضعیف کردن صنعت کفش در هرات است
اقتصاد
هدف پالیسی های لیلامی ایران، تضعیف کردن صنعت کفش در هرات است
اداره حکومتی ولایت کندز صدها فرصت کاری را برای افغان های بازگشت کننده ایجاد کرده است
اقتصاد
اداره حکومتی ولایت کندز صدها فرصت کاری را برای افغان های بازگشت کننده ایجاد کرده است
جمهوری اسلامی ایران چهل و یکم سالگردش را با حالت افسرده مردم قلم زد
اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران چهل و یکم سالگردش را با حالت افسرده مردم قلم زد
زعفران در ولایت بلخ توجه پرورش دهندگان زن را به خود جلب کرده است
اقتصاد
زعفران در ولایت بلخ توجه پرورش دهندگان زن را به خود جلب کرده است
پروژه حرفه ای هرات به زنان آسیب دیده توسط جنگ کمک کرد تا به خودکفایی برسند
اقتصاد
پروژه حرفه ای هرات به زنان آسیب دیده توسط جنگ کمک کرد تا به خودکفایی برسند
باغ های نارنج در بتی کوت بعد آزادی از طالبان، رونق بیشتری پیدا کردند
اقتصاد
باغ های نارنج در بتی کوت بعد آزادی از طالبان، رونق بیشتری پیدا کردند
داعش در تلاش است تا پس از یک سلسله شکست ها، مسیرهای تمویلی مهم را باز یابند
اقتصاد
داعش در تلاش است تا پس از یک سلسله شکست ها، مسیرهای تمویلی مهم را باز یابند