اقتصاد

معتادین سابق، در کارخانه صابون سازی کابل، عاری از مواد مخدر زندگی می کنند
اقتصاد
سیاست های لیلامی تهران به دنبال تضعیف صنایع افغان است
اقتصاد
دهقانان افغان، آلو ویرا را سودآورتر از بوته های کوکنار می دانند
اقتصاد
برنامهٔ میثاق شهروندی، به باشنده گان هرات انکشاف و رونق را به ارمغان آورده است
اقتصاد
اخاذی پول و خرابکاری طالبان، باعث تشکیل کشش عمده بر رشد اقتصادی شده است
اقتصاد
لیلام غیرقانونی تولیدات مرغداری ایرانی، کار فارمداران مرغداری افغان را فلج میکند
اقتصاد
ایران قاچاق کردن دالر امریکائی را از افغانستان افزایش داده است
اقتصاد
دهاقین زعفران در افغانستان با تعزیرات بالای واردات زعفران ایران از قیمت های بلند خوشحال اند
اقتصاد
برگشت موسسات کمک کننده به کندز باعث امیدواری مردم محل به انکشاف شده است
اقتصاد
خشم باشنده های هرات همزمان با ادامه اخاذی‌های طالبان و جمع آوری پول صرفیه برق توسط آنها
اقتصاد