https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Economy?page=5

اقتصاد

افزایش تولید زعفران در افغانستان همزمان با افزایش تقاضاها

افزایش تولید زعفران در افغانستان همزمان با افزایش تقاضاها

ایران از طریق ترویج بی ثباتی به دنبال تضعیف اقتصاد افغانستان است

ایران از طریق ترویج بی ثباتی به دنبال تضعیف اقتصاد افغانستان است

احداث فارم های جدید پرورش ماهی در ننگرهار به هدف خودکفایی بیشتر افغانستان

احداث فارم های جدید پرورش ماهی در ننگرهار به هدف خودکفایی بیشتر افغانستان

وعده کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی جهت شکست دادن تروریسم و تحریک رشد اقتصادی

وعده کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی جهت شکست دادن تروریسم و تحریک رشد اقتصادی

بلند رفتن عایدی زارعین افغان با تبعیت از شیوه های جدید باغبانی

بلند رفتن عایدی زارعین افغان با تبعیت از شیوه های جدید باغبانی

برق دهی ازبکستان به خط آهنی که به سمت مرز افغانستان می رود

برق دهی ازبکستان به خط آهنی که به سمت مرز افغانستان می رود

پروژه های مشترک ازبکستان و افغانستان برای ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با شبه نظامی گری

پروژه های مشترک ازبکستان و افغانستان برای ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با شبه نظامی گری

یک قریه در مرکز افغانستان از انکشاف پایدار استقبال می کند

یک قریه در مرکز افغانستان از انکشاف پایدار استقبال می کند

افغانستان کوشش می کند تا اماکن تاریخی تخریب شده توسط طالبان را بازسازی کند

افغانستان کوشش می کند تا اماکن تاریخی تخریب شده توسط طالبان را بازسازی کند

شکستن رکورد زراعت زعفران در افغانستان یک اقدام دوسربرد محسوب می شود

شکستن رکورد زراعت زعفران در افغانستان یک اقدام دوسربرد محسوب می شود