اقتصاد

با برداشتن محدودیت ها بالای واردات از طرف تهران قاچاق دالر از افغانستان به ایران افزایش یافته است
اقتصاد
خشونت همچنان به عنوان بزرگترین مانع برای رونق اقتصادی در افغانستان باقی مانده است
اقتصاد
ملل متحد از كاهش كشت کوکنار در سراسر افغانستان گزارش داد
اقتصاد
افغانستان در دو دهه گذشته پیشرفت 'بی سابقه' ای نموده است
اقتصاد
کشت کوکنار امسال تاکنون کاهش چشمگیری در ننگرهار داشته است
اقتصاد
طرفداری تاریکی: جنگ طالبان علیه زیربناهای افغانستان
اقتصاد
جنگ بی پایان طالبان ظرفیت اقتصادی افغانستان را چگونه فلج کرده است
اقتصاد
در تشویق سرمایه گزاری به دلیل امیدواری ها به صلح اقتصاد هرات رشد می کند
اقتصاد
با اخراج طالبان، دهقانان ننگرهار چشم به راه سود از باغ های جدید میوه هستند
اقتصاد
اعمار بند پاشدان باوجود تلاش های مخرب ایران پیش می رود
اقتصاد