اقتصاد

مقامات افغان نگران خروج میلیون ها دالر از کشور به ایران استند
اقتصاد
مقامات افغان نگران خروج میلیون ها دالر از کشور به ایران استند
در پی دیدار میرزایف از ایالات متحده پروژه خط آهن افغانستان به واقعیت نزدیک تر شده است
اقتصاد
در پی دیدار میرزایف از ایالات متحده پروژه خط آهن افغانستان به واقعیت نزدیک تر شده است
دهقانان ننگرهار به جای کوکنار گل گلاب می کارند و از تمویل طالبان خود داری میکنند
اقتصاد
دهقانان ننگرهار به جای کوکنار گل گلاب می کارند و از تمویل طالبان خود داری میکنند
بازگشایی معبر سرحدی میان افغانستان و پاکستان موجب تقویت تجارت میشود
اقتصاد
بازگشایی معبر سرحدی میان افغانستان و پاکستان موجب تقویت تجارت میشود
افغانستان کشمش خانه های سنتی را احیاء می کند
اقتصاد
افغانستان کشمش خانه های سنتی را احیاء می کند
افزایش بی سابقهء‌ حاصلات زیتون در ننگرهار
اقتصاد
افزایش بی سابقهء‌ حاصلات زیتون در ننگرهار
زنان تجارت پیشه در افغانستان شاهد بلند رفتن فرصت ها استند
اقتصاد
زنان تجارت پیشه در افغانستان شاهد بلند رفتن فرصت ها استند
در تصاویر: بلند رفتن تولید و عایدات زعفران افغانستان
اقتصاد
در تصاویر: بلند رفتن تولید و عایدات زعفران افغانستان
افزایش تولید زعفران در افغانستان همزمان با افزایش تقاضاها
اقتصاد
افزایش تولید زعفران در افغانستان همزمان با افزایش تقاضاها
ایران از طریق ترویج بی ثباتی به دنبال تضعیف اقتصاد افغانستان است
اقتصاد
ایران از طریق ترویج بی ثباتی به دنبال تضعیف اقتصاد افغانستان است