اقتصاد

تعداد زیادی از دهاقین هرات به زراعت زعفران بحیث بدیل کوکنار روی آورده اند
اقتصاد
تعداد زیادی از دهاقین هرات به زراعت زعفران بحیث بدیل کوکنار روی آورده اند
تقدیر بنک جهانی از افغانستان به خاطر بهبود فضای کسب و کار
اقتصاد
تقدیر بنک جهانی از افغانستان به خاطر بهبود فضای کسب و کار
استقبال دهاقین افغان از تصمیم حکومت مبنی بر ممنوعیت واردات زعفران
اقتصاد
استقبال دهاقین افغان از تصمیم حکومت مبنی بر ممنوعیت واردات زعفران
زارعین افغان با انتخاب گل‌گلاب به جای کوکنار شمیم خوش موفقیت را می بویند
اقتصاد
زارعین افغان با انتخاب گل‌گلاب به جای کوکنار شمیم خوش موفقیت را می بویند
با افول شدید و دوام دار اقتصاد ایران رقم بی سابقه از افغان ها به کشورشان عودت می کنند
اقتصاد
با افول شدید و دوام دار اقتصاد ایران رقم بی سابقه از افغان ها به کشورشان عودت می کنند
قاچاق زعفران از ایران باعث تضعیف صنعت نوپای زعفران افغانستان می شود
اقتصاد
قاچاق زعفران از ایران باعث تضعیف صنعت نوپای زعفران افغانستان می شود
با ادامه قطع برق توسط ایران رکود و بیکاری گسترده در هرات حاکم شده است
اقتصاد
با ادامه قطع برق توسط ایران رکود و بیکاری گسترده در هرات حاکم شده است
ایران با نقض قرارداد انتقال برق به شهرک صنعتی هرات را متوقف کرده است
اقتصاد
ایران با نقض قرارداد انتقال برق به شهرک صنعتی هرات را متوقف کرده است
مقامات افغان نگران خروج میلیون ها دالر از کشور به ایران استند
اقتصاد
مقامات افغان نگران خروج میلیون ها دالر از کشور به ایران استند
در پی دیدار میرزایف از ایالات متحده پروژه خط آهن افغانستان به واقعیت نزدیک تر شده است
اقتصاد
در پی دیدار میرزایف از ایالات متحده پروژه خط آهن افغانستان به واقعیت نزدیک تر شده است