اقتصاد

پروژه های مشترک ازبکستان و افغانستان برای ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با شبه نظامی گری
اقتصاد
پروژه های مشترک ازبکستان و افغانستان برای ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با شبه نظامی گری
یک قریه در مرکز افغانستان از انکشاف پایدار استقبال می کند
اقتصاد
یک قریه در مرکز افغانستان از انکشاف پایدار استقبال می کند
افغانستان کوشش می کند تا اماکن تاریخی تخریب شده توسط طالبان را بازسازی کند
اقتصاد
افغانستان کوشش می کند تا اماکن تاریخی تخریب شده توسط طالبان را بازسازی کند
شکستن رکورد زراعت زعفران در افغانستان یک اقدام دوسربرد محسوب می شود
اقتصاد
شکستن رکورد زراعت زعفران در افغانستان یک اقدام دوسربرد محسوب می شود
زارعین افغان آبیاری پایدار را فرا می گیرند
اقتصاد
زارعین افغان آبیاری پایدار را فرا می گیرند
گروپ های پس انداز فاصلۀ فقر در میان قریه نشینان فقیر افغان را تقلیل می دهند
اقتصاد
گروپ های پس انداز فاصلۀ فقر در میان قریه نشینان فقیر افغان را تقلیل می دهند
کمک تعهدات بین المللی به توسعۀ افغانستان
اقتصاد
کمک تعهدات بین المللی به توسعۀ افغانستان