اقتصاد

بازگشایی معبر سرحدی میان افغانستان و پاکستان موجب تقویت تجارت میشود
اقتصاد
افغانستان کشمش خانه های سنتی را احیاء می کند
اقتصاد
افزایش بی سابقهء‌ حاصلات زیتون در ننگرهار
اقتصاد
زنان تجارت پیشه در افغانستان شاهد بلند رفتن فرصت ها استند
اقتصاد
در تصاویر: بلند رفتن تولید و عایدات زعفران افغانستان
اقتصاد
افزایش تولید زعفران در افغانستان همزمان با افزایش تقاضاها
اقتصاد
ایران از طریق ترویج بی ثباتی به دنبال تضعیف اقتصاد افغانستان است
اقتصاد
احداث فارم های جدید پرورش ماهی در ننگرهار به هدف خودکفایی بیشتر افغانستان
اقتصاد
وعده کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی جهت شکست دادن تروریسم و تحریک رشد اقتصادی
اقتصاد
بلند رفتن عایدی زارعین افغان با تبعیت از شیوه های جدید باغبانی
اقتصاد