اقتصاد

افغانستان کشمش خانه های سنتی را احیاء می کند
اقتصاد
افغانستان کشمش خانه های سنتی را احیاء می کند
افزایش بی سابقهء‌ حاصلات زیتون در ننگرهار
اقتصاد
افزایش بی سابقهء‌ حاصلات زیتون در ننگرهار
زنان تجارت پیشه در افغانستان شاهد بلند رفتن فرصت ها استند
اقتصاد
زنان تجارت پیشه در افغانستان شاهد بلند رفتن فرصت ها استند
در تصاویر: بلند رفتن تولید و عایدات زعفران افغانستان
اقتصاد
در تصاویر: بلند رفتن تولید و عایدات زعفران افغانستان
افزایش تولید زعفران در افغانستان همزمان با افزایش تقاضاها
اقتصاد
افزایش تولید زعفران در افغانستان همزمان با افزایش تقاضاها
ایران از طریق ترویج بی ثباتی به دنبال تضعیف اقتصاد افغانستان است
اقتصاد
ایران از طریق ترویج بی ثباتی به دنبال تضعیف اقتصاد افغانستان است
احداث فارم های جدید پرورش ماهی در ننگرهار به هدف خودکفایی بیشتر افغانستان
اقتصاد
احداث فارم های جدید پرورش ماهی در ننگرهار به هدف خودکفایی بیشتر افغانستان
وعده کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی جهت شکست دادن تروریسم و تحریک رشد اقتصادی
اقتصاد
وعده کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی جهت شکست دادن تروریسم و تحریک رشد اقتصادی
بلند رفتن عایدی زارعین افغان با تبعیت از شیوه های جدید باغبانی
اقتصاد
بلند رفتن عایدی زارعین افغان با تبعیت از شیوه های جدید باغبانی
برق دهی ازبکستان به خط آهنی که به سمت مرز افغانستان می رود
اقتصاد
برق دهی ازبکستان به خط آهنی که به سمت مرز افغانستان می رود