اقتصاد

تقدیر بنک جهانی از افغانستان به خاطر بهبود فضای کسب و کار
اقتصاد
استقبال دهاقین افغان از تصمیم حکومت مبنی بر ممنوعیت واردات زعفران
اقتصاد
زارعین افغان با انتخاب گل‌گلاب به جای کوکنار شمیم خوش موفقیت را می بویند
اقتصاد
با افول شدید و دوام دار اقتصاد ایران رقم بی سابقه از افغان ها به کشورشان عودت می کنند
اقتصاد
قاچاق زعفران از ایران باعث تضعیف صنعت نوپای زعفران افغانستان می شود
اقتصاد
با ادامه قطع برق توسط ایران رکود و بیکاری گسترده در هرات حاکم شده است
اقتصاد
ایران با نقض قرارداد انتقال برق به شهرک صنعتی هرات را متوقف کرده است
اقتصاد
مقامات افغان نگران خروج میلیون ها دالر از کشور به ایران استند
اقتصاد
در پی دیدار میرزایف از ایالات متحده پروژه خط آهن افغانستان به واقعیت نزدیک تر شده است
اقتصاد
دهقانان ننگرهار به جای کوکنار گل گلاب می کارند و از تمویل طالبان خود داری میکنند
اقتصاد