محیط زیست

درختان در امتداد شاهراه کندوز تازه ترین تلفات در جنگ طالبان شدند
محیط زیست
درختان در امتداد شاهراه کندوز تازه ترین تلفات در جنگ طالبان شدند
خشکسالی شدید شبانان افغان را وادار به انجام اقدامات ناامیدکننده می کند
محیط زیست
خشکسالی شدید شبانان افغان را وادار به انجام اقدامات ناامیدکننده می کند
تغیرات اقلیمی گنجینه های باستان شناسی بامیان را تهدید می کند
محیط زیست
تغیرات اقلیمی گنجینه های باستان شناسی بامیان را تهدید می کند
در تصاویر: افغان ها در پی از دست دادن «همه چیز» در سیل های مرگبار شروع به پاک کاری می کند
محیط زیست
در تصاویر: افغان ها در پی از دست دادن «همه چیز» در سیل های مرگبار شروع به پاک کاری می کند
در عکس ها: نیروهای افغان فامیل های گرفتار سیلاب در قندهار را نجات می دهند
محیط زیست
در عکس ها: نیروهای افغان فامیل های گرفتار سیلاب در قندهار را نجات می دهند
در شرایطی که خشکسالی و افزایش جمعیت منابع آبی را تحت فشار قرار داده کابل با بحران آب مواجه است
محیط زیست
در شرایطی که خشکسالی و افزایش جمعیت منابع آبی را تحت فشار قرار داده کابل با بحران آب مواجه است
زارعین افغان که از خشکسالی گریخته اند در کمپ ها با مشکلات بیشتر رو به رو می شوند
محیط زیست
زارعین افغان که از خشکسالی گریخته اند در کمپ ها با مشکلات بیشتر رو به رو می شوند
رفتن دهاقین افغان به شهرها در اثر خشکسالی بی سابقه در ساحات روستایی
محیط زیست
رفتن دهاقین افغان به شهرها در اثر خشکسالی بی سابقه در ساحات روستایی
توجه مقامات کنر به گیاهان دارویی محلی منحیث راهی برای بهبود اقتصاد و صحت
محیط زیست
توجه مقامات کنر به گیاهان دارویی محلی منحیث راهی برای بهبود اقتصاد و صحت
استهزاء فراخوان درختکاری طالبان در سراسر افغانستان
محیط زیست
استهزاء فراخوان درختکاری طالبان در سراسر افغانستان