https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Terrorism

تروریسم

فاجعه ویروس کورونا ریاکاری های طالبان راجع به مراقبت صحی را افشا کرد

فاجعه ویروس کورونا ریاکاری های طالبان راجع به مراقبت صحی را افشا کرد

جزئیات در مورد هویت رهبر جدید داعش آشکار شد

جزئیات در مورد هویت رهبر جدید داعش آشکار شد

باشنده گان شوک خورده پس از اخراج داعش به ولسوالی اچین بازگشتند

باشنده گان شوک خورده پس از اخراج داعش به ولسوالی اچین بازگشتند

طالبان منحیث مهلک ترین گروه تروریستی جهان شناخته شد.

طالبان منحیث مهلک ترین گروه تروریستی جهان شناخته شد.

طالبان دکان هایی در جوزجان را که در آن دکانداران خوابیده بودند، به آتش کشیدند

طالبان دکان هایی در جوزجان را که در آن دکانداران خوابیده بودند، به آتش کشیدند

پترائوس: 'پیوندهای القاعده با طالبان همچنان پابرجاست'

پترائوس: 'پیوندهای القاعده با طالبان همچنان پابرجاست'

در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند

در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند

مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند

مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند

داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد

داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد

تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند

تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند