تروریسم

ده ها شبه نظامی طالبان به ناعادلانه بودن «جهاد»شان واقف شده اند
تروریسم
ده ها شبه نظامی طالبان به ناعادلانه بودن «جهاد»شان واقف شده اند
غنی حملۀ «غیرقابل عفو» طالبان به منزل یک قانونگذار را محکوم کرد
تروریسم
غنی حملۀ «غیرقابل عفو» طالبان به منزل یک قانونگذار را محکوم کرد
سفیر ایران تأیید کرد که تهران با طالبان ارتباطاتی دارد
تروریسم
سفیر ایران تأیید کرد که تهران با طالبان ارتباطاتی دارد
اافغان ها تیراندازی مرگبار به سوی زنان در قندهار را محکوم کردند
تروریسم
اافغان ها تیراندازی مرگبار به سوی زنان در قندهار را محکوم کردند
مقامات رسمی می گویند که ایران نقش مخربی را در افغانستان ایفا می کند
تروریسم
مقامات رسمی می گویند که ایران نقش مخربی را در افغانستان ایفا می کند
ادامۀ کشتار مسلمانان در داخل مساجد توسط شبه نظامیان افغان
تروریسم
ادامۀ کشتار مسلمانان در داخل مساجد توسط شبه نظامیان افغان
بحران مالی حاکی از ختم طالبان افغان می باشد
تروریسم
بحران مالی حاکی از ختم طالبان افغان می باشد
حلق آویز کردن یک دانشجو توسط طالبان خشم عمومی را در سر تا سر افغانستان برانگیخت
تروریسم
حلق آویز کردن یک دانشجو توسط طالبان خشم عمومی را در سر تا سر افغانستان برانگیخت
جنایات داعش نشانۀ اهانت این گروپ به اسلام و کالتور افغان است
تروریسم
جنایات داعش نشانۀ اهانت این گروپ به اسلام و کالتور افغان است
افغان ها کوشش می کنند که از طریق تداوی و ورزش از وحشت جنگ خلاص شوند
تروریسم
افغان ها کوشش می کنند که از طریق تداوی و ورزش از وحشت جنگ خلاص شوند