تروریسم

ارتش آزادی بخش شیعه ایران خشم منطقه ای را برمی انگیزد
تروریسم
ارتش آزادی بخش شیعه ایران خشم منطقه ای را برمی انگیزد
محکومیت گستردۀ حمله به دانشگاه کابل
تروریسم
محکومیت گستردۀ حمله به دانشگاه کابل
مقامات رسمی: ایران از طالبان افغان حمایت و پشتیبانی مالی می کند
تروریسم
مقامات رسمی: ایران از طالبان افغان حمایت و پشتیبانی مالی می کند
تحلیلگران می گویند: مداخلۀ ایران آتش جنگ سوریه را برافروخته تر می کند
تروریسم
تحلیلگران می گویند: مداخلۀ ایران آتش جنگ سوریه را برافروخته تر می کند
با کشته شدن امیر خراسان حافظ سعید داعش در «بحران» به سر می برد
تروریسم
با کشته شدن امیر خراسان حافظ سعید داعش در «بحران» به سر می برد
داعش بعد از ارتکاب جنایات فجیع در کوت ننگرهار نابود شد
تروریسم
داعش بعد از ارتکاب جنایات فجیع در کوت ننگرهار نابود شد
به گفتۀ مقامات افغان پول حاصله از تجارت مواد مخدر تروریسم را تمویل می کند
تروریسم
به گفتۀ مقامات افغان پول حاصله از تجارت مواد مخدر تروریسم را تمویل می کند
قوای افغانستان «ضربۀ سنگینی» را بر پیکرۀ داعش وارد کردند
تروریسم
قوای افغانستان «ضربۀ سنگینی» را بر پیکرۀ داعش وارد کردند
افغانستان انفجارهای داعش در کابل را محکوم کرد
تروریسم
افغانستان انفجارهای داعش در کابل را محکوم کرد
افغان ها پیام عید رهبر جدید طالبان را «مضحک» می دانند
تروریسم
افغان ها پیام عید رهبر جدید طالبان را «مضحک» می دانند