تروریسم

سخنرانی البغدادی گواهی بر سقوط شوم داعش است
تروریسم
سخنرانی البغدادی گواهی بر سقوط شوم داعش است
شهروندان افغان داعش را از بابت اختطاف و قتل زارعان محکوم می کنند
تروریسم
شهروندان افغان داعش را از بابت اختطاف و قتل زارعان محکوم می کنند
ارتباط ایران با دشمنان ادعایی خود در افغانستان
تروریسم
ارتباط ایران با دشمنان ادعایی خود در افغانستان
مقامات مسئول می گویند که طالبان افغان با بحران مالی رو به رو هستند
تروریسم
مقامات مسئول می گویند که طالبان افغان با بحران مالی رو به رو هستند
قوای افغان حملۀ طالبان به مجتمع دوستم در فاریاب را خنثی کردند
تروریسم
قوای افغان حملۀ طالبان به مجتمع دوستم در فاریاب را خنثی کردند
جنایات طالبان علیه باشندگان قندوز
تروریسم
جنایات طالبان علیه باشندگان قندوز
مقامات می گویند که طالبان جوانان بیگناه افغان را فریب می دهند
تروریسم
مقامات می گویند که طالبان جوانان بیگناه افغان را فریب می دهند
مقامات رسمی می گویند: طالبان توانایی رویارویی مستقیم با قوای دفاعی و امنیت ملی افغانستان را ندارد
تروریسم
مقامات رسمی می گویند: طالبان توانایی رویارویی مستقیم با قوای دفاعی و امنیت ملی افغانستان را ندارد
مداخلۀ حزب الله در سوریه موجب بروز بی ثباتی در لبنان می گردد
تروریسم
مداخلۀ حزب الله در سوریه موجب بروز بی ثباتی در لبنان می گردد
طالبان مردم ملکی را در ولایت هلمند هدف قرار می دهند
تروریسم
طالبان مردم ملکی را در ولایت هلمند هدف قرار می دهند