https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Terrorism?page=17

تروریسم

داعش در ولایت ننگرهار در آستانه «نابودی» قرار دارد

داعش در ولایت ننگرهار در آستانه «نابودی» قرار دارد

فرار البغدادی از موصل و تنها گذاشتن جنگجویانش

فرار البغدادی از موصل و تنها گذاشتن جنگجویانش

شکست داعش در تفرقه افکنی در افغانستان

شکست داعش در تفرقه افکنی در افغانستان

ماهان ایر: یک ایرلاین که درگیری های مورد حمایه ایران در خاورمیانه را پشتیبانی می کند

ماهان ایر: یک ایرلاین که درگیری های مورد حمایه ایران در خاورمیانه را پشتیبانی می کند

مسئولین می گویند: شبه نظامیان با حمله به موسسات خیریه می خواهند چهرۀ افغانستان را مخدوش کنند

مسئولین می گویند: شبه نظامیان با حمله به موسسات خیریه می خواهند چهرۀ افغانستان را مخدوش کنند

همزمان با تحقیق مسئولین در رابطه با حمله بر شفاخانه مردم افغانستان جواب های اندکی را دریافت کرده اند

همزمان با تحقیق مسئولین در رابطه با حمله بر شفاخانه مردم افغانستان جواب های اندکی را دریافت کرده اند

معضلات مالی داعش آمادگی رزمی آن را می فرساید

معضلات مالی داعش آمادگی رزمی آن را می فرساید

مقابله قوای افغان با تجمع جنگجویان خارجی در شمال

مقابله قوای افغان با تجمع جنگجویان خارجی در شمال

شاهدان عینی می گویند عواملی از داخل در حمله شبه نظامیان به شفاخانه شرکت داشتند

شاهدان عینی می گویند عواملی از داخل در حمله شبه نظامیان به شفاخانه شرکت داشتند

خودتخریبی شاخه خراسان داعش در افغانستان

خودتخریبی شاخه خراسان داعش در افغانستان