https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/terrorism?page=11

تروریسم

رهبران گروه های جنگجوی افغان به دنبال تأمین «منافع ابزار خارجی» استند

رهبران گروه های جنگجوی افغان به دنبال تأمین «منافع ابزار خارجی» استند

درگیری ها میان داعش و طالبان 500 خانواده را در ننگرهار مجبور به فرار کرده اند

درگیری ها میان داعش و طالبان 500 خانواده را در ننگرهار مجبور به فرار کرده اند

با ازدیاد خشونت ها در افغانستان روسیه حمایت اش را از طالبان افزایش داده است

با ازدیاد خشونت ها در افغانستان روسیه حمایت اش را از طالبان افزایش داده است

در مسجد کابل که هدف حمله بمب گذار انتحاری داعش قرار گرفت بوی مرگ به مشام می رسد

در مسجد کابل که هدف حمله بمب گذار انتحاری داعش قرار گرفت بوی مرگ به مشام می رسد

بلند رفتن تلفات در اثر حملهء طالبان بر قوماندانی امنیهء پکتیا

بلند رفتن تلفات در اثر حملهء طالبان بر قوماندانی امنیهء پکتیا

گروگان آزاد شده کانادایی می گوید افراد شبکه حقانی طفلش را کشتند و به زنش تجاوز کردند

گروگان آزاد شده کانادایی می گوید افراد شبکه حقانی طفلش را کشتند و به زنش تجاوز کردند

تلاش برای ترور یک رهبر طالبان نشان دهنده اختلاف و درگیری های داخلی آنها است

تلاش برای ترور یک رهبر طالبان نشان دهنده اختلاف و درگیری های داخلی آنها است

شهروندان کوشش های شبه نظامیان در جهت ایجاد هرج و مرج در سرحدات پاکستان با افغانستان را محکوم کردند

شهروندان کوشش های شبه نظامیان در جهت ایجاد هرج و مرج در سرحدات پاکستان با افغانستان را محکوم کردند

قوای امنیتی بمب گذاران انتحاری در لباس «چوپان» را در خارج مسجد کابل متوقف کردند

قوای امنیتی بمب گذاران انتحاری در لباس «چوپان» را در خارج مسجد کابل متوقف کردند

به رغم سقوط «خلافت» داعش البغدادی بار دیگر ظاهر گردیده

به رغم سقوط «خلافت» داعش البغدادی بار دیگر ظاهر گردیده