تروریسم

داعش در عراق به حربه مخفی شدن پشت اطفال متوسل می شود
تروریسم
طالبان ماین های بسیار زیادی را در لشکرگاه برجای گذاشته اند
تروریسم
درگیری طالبان و داعش بر سر پول و قلمرو در افغانستان
تروریسم
افغانستان مرگ رهبر خراسان داعش را تأیید کرد
تروریسم
افغان های یکجا شده با داعش با عواقب بسیار شدیدی مواجه می شوند
تروریسم
افزایش انتقادها از جنایات طالبان در افغانستان
تروریسم
مراجعت حکمتیار به عرصه عمومی بعد از 20 سال
تروریسم
افغان های مجروح طالبان را به خاطر نابودی زندگی و رویاهایشان مقصر می دانند
تروریسم
داعش پشت آسیب پذیرترین اقشار جامعه مخفی می شود
تروریسم
خشم مردم افغانستان بعد از حمله طالبان به مقر اردو و استعفای مقام های ارشد
تروریسم