https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/terrorism?page=18

تروریسم

بلند رفتن خشم عمومی همزمان با تضعیف جامعه افغانستان از اثر خشونت دوام دار طالبان

بلند رفتن خشم عمومی همزمان با تضعیف جامعه افغانستان از اثر خشونت دوام دار طالبان

قوای افغان شبه نظامیان داعش را در ننگرهار عقب می رانند

قوای افغان شبه نظامیان داعش را در ننگرهار عقب می رانند

شبه نظامیان تحت حمایه ایران پاکستانی ها و افغان ها را جهت جنگیدن در سوریه جذب می کنند

شبه نظامیان تحت حمایه ایران پاکستانی ها و افغان ها را جهت جنگیدن در سوریه جذب می کنند

واکنش افغان ها به کشتارهای گسترده اجرا شده توسط گروه های افراطی

واکنش افغان ها به کشتارهای گسترده اجرا شده توسط گروه های افراطی

داعش در اخیرترین ویدئوی خود اطفال را به جلاد بدل می کند

داعش در اخیرترین ویدئوی خود اطفال را به جلاد بدل می کند

افزایش نگرانی ها از خاطر تجمع شبه نظامیان در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان

افزایش نگرانی ها از خاطر تجمع شبه نظامیان در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان

علمای دینی بدنام کردن اسلام توسط شبه نظامیان را محکوم می کنند

علمای دینی بدنام کردن اسلام توسط شبه نظامیان را محکوم می کنند

حملات طالبان تفاوت بین حرف و عمل این گروپ را برملا می کند

حملات طالبان تفاوت بین حرف و عمل این گروپ را برملا می کند

مقابله قوای امنیتی افغانستان با تهدید فزاینده داعش همزمان با ضعیف شدن طالبان

مقابله قوای امنیتی افغانستان با تهدید فزاینده داعش همزمان با ضعیف شدن طالبان

رکورد بی سابقه تلفات اطفال در جنگ افغانستان در سال 2016

رکورد بی سابقه تلفات اطفال در جنگ افغانستان در سال 2016