https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Terrorism?page=16

تروریسم

درگیری طالبان و داعش بر سر پول و قلمرو در افغانستان

درگیری طالبان و داعش بر سر پول و قلمرو در افغانستان

افغانستان مرگ رهبر خراسان داعش را تأیید کرد

افغانستان مرگ رهبر خراسان داعش را تأیید کرد

افغان های یکجا شده با داعش با عواقب بسیار شدیدی مواجه می شوند

افغان های یکجا شده با داعش با عواقب بسیار شدیدی مواجه می شوند

افزایش انتقادها از جنایات طالبان در افغانستان

افزایش انتقادها از جنایات طالبان در افغانستان

مراجعت حکمتیار به عرصه عمومی بعد از 20 سال

مراجعت حکمتیار به عرصه عمومی بعد از 20 سال

افغان های مجروح طالبان را به خاطر نابودی زندگی و رویاهایشان مقصر می دانند

افغان های مجروح طالبان را به خاطر نابودی زندگی و رویاهایشان مقصر می دانند

داعش پشت آسیب پذیرترین اقشار جامعه مخفی می شود

داعش پشت آسیب پذیرترین اقشار جامعه مخفی می شود

خشم مردم افغانستان بعد از حمله طالبان به مقر اردو و استعفای مقام های ارشد

خشم مردم افغانستان بعد از حمله طالبان به مقر اردو و استعفای مقام های ارشد

داعش پرداخت خونبها به بیوه زنانش را قطع می کند

داعش پرداخت خونبها به بیوه زنانش را قطع می کند

جنگجویان داعش از حمایه «خلیفه» دست می کشند

جنگجویان داعش از حمایه «خلیفه» دست می کشند