تروریسم

ایالات متحده برای دستگیری رهبر داعش پاداش را تا ۱۰ میلیون دالر دو برابر ساخت
تروریسم
قتل امام ایاز نیازی 'ضرر جبران ناپذیری' برای افغانستان است
تروریسم
تروریست ها مادران، شیرخواران و عزاداران را بدون استثنا در حملات کابل کشتند
تروریسم
بمبگذاری انتحاری در کابل درحالی رخ می دهد که طالبان به طور اوسط روزانه ۵۵ حمله را انجام می دهند
تروریسم
فاجعه ویروس کورونا ریاکاری های طالبان راجع به مراقبت صحی را افشا کرد
تروریسم
جزئیات در مورد هویت رهبر جدید داعش آشکار شد
تروریسم
باشنده گان شوک خورده پس از اخراج داعش به ولسوالی اچین بازگشتند
تروریسم
طالبان منحیث مهلک ترین گروه تروریستی جهان شناخته شد.
تروریسم
طالبان دکان هایی در جوزجان را که در آن دکانداران خوابیده بودند، به آتش کشیدند
تروریسم
پترائوس: 'پیوندهای القاعده با طالبان همچنان پابرجاست'
تروریسم