تروریسم

فرار البغدادی از موصل و تنها گذاشتن جنگجویانش
تروریسم
فرار البغدادی از موصل و تنها گذاشتن جنگجویانش
شکست داعش در تفرقه افکنی در افغانستان
تروریسم
شکست داعش در تفرقه افکنی در افغانستان
ماهان ایر: یک ایرلاین که درگیری های مورد حمایه ایران در خاورمیانه را پشتیبانی می کند
تروریسم
ماهان ایر: یک ایرلاین که درگیری های مورد حمایه ایران در خاورمیانه را پشتیبانی می کند
مسئولین می گویند: شبه نظامیان با حمله به موسسات خیریه می خواهند چهرۀ افغانستان را مخدوش کنند
تروریسم
مسئولین می گویند: شبه نظامیان با حمله به موسسات خیریه می خواهند چهرۀ افغانستان را مخدوش کنند
همزمان با تحقیق مسئولین در رابطه با حمله بر شفاخانه مردم افغانستان جواب های اندکی را دریافت کرده اند
تروریسم
همزمان با تحقیق مسئولین در رابطه با حمله بر شفاخانه مردم افغانستان جواب های اندکی را دریافت کرده اند
معضلات مالی داعش آمادگی رزمی آن را می فرساید
تروریسم
معضلات مالی داعش آمادگی رزمی آن را می فرساید
مقابله قوای افغان با تجمع جنگجویان خارجی در شمال
تروریسم
مقابله قوای افغان با تجمع جنگجویان خارجی در شمال
شاهدان عینی می گویند عواملی از داخل در حمله شبه نظامیان به شفاخانه شرکت داشتند
تروریسم
شاهدان عینی می گویند عواملی از داخل در حمله شبه نظامیان به شفاخانه شرکت داشتند
خودتخریبی شاخه خراسان داعش در افغانستان
تروریسم
خودتخریبی شاخه خراسان داعش در افغانستان
طالبان و داعش به نحو فزاینده ای زنان افغان را به «بردگان جنسی» تبدیل می کنند
تروریسم
طالبان و داعش به نحو فزاینده ای زنان افغان را به «بردگان جنسی» تبدیل می کنند