تروریسم

شاهدان عینی می گویند عواملی از داخل در حمله شبه نظامیان به شفاخانه شرکت داشتند
تروریسم
شاهدان عینی می گویند عواملی از داخل در حمله شبه نظامیان به شفاخانه شرکت داشتند
خودتخریبی شاخه خراسان داعش در افغانستان
تروریسم
خودتخریبی شاخه خراسان داعش در افغانستان
طالبان و داعش به نحو فزاینده ای زنان افغان را به «بردگان جنسی» تبدیل می کنند
تروریسم
طالبان و داعش به نحو فزاینده ای زنان افغان را به «بردگان جنسی» تبدیل می کنند
حمله «غیراسلامی» شبه نظامیان داعش بالای شفاخانه کابل
تروریسم
حمله «غیراسلامی» شبه نظامیان داعش بالای شفاخانه کابل
بلند رفتن خشم عمومی همزمان با تضعیف جامعه افغانستان از اثر خشونت دوام دار طالبان
تروریسم
بلند رفتن خشم عمومی همزمان با تضعیف جامعه افغانستان از اثر خشونت دوام دار طالبان
قوای افغان شبه نظامیان داعش را در ننگرهار عقب می رانند
تروریسم
قوای افغان شبه نظامیان داعش را در ننگرهار عقب می رانند
شبه نظامیان تحت حمایه ایران پاکستانی ها و افغان ها را جهت جنگیدن در سوریه جذب می کنند
تروریسم
شبه نظامیان تحت حمایه ایران پاکستانی ها و افغان ها را جهت جنگیدن در سوریه جذب می کنند
واکنش افغان ها به کشتارهای گسترده اجرا شده توسط گروه های افراطی
تروریسم
واکنش افغان ها به کشتارهای گسترده اجرا شده توسط گروه های افراطی
داعش در اخیرترین ویدئوی خود اطفال را به جلاد بدل می کند
تروریسم
داعش در اخیرترین ویدئوی خود اطفال را به جلاد بدل می کند
افزایش نگرانی ها از خاطر تجمع شبه نظامیان در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان
تروریسم
افزایش نگرانی ها از خاطر تجمع شبه نظامیان در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان