https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/terrorism?page=1

تروریسم

جزئیات در مورد هویت رهبر جدید داعش آشکار شد

جزئیات در مورد هویت رهبر جدید داعش آشکار شد

باشنده گان شوک خورده پس از اخراج داعش به ولسوالی اچین بازگشتند

باشنده گان شوک خورده پس از اخراج داعش به ولسوالی اچین بازگشتند

طالبان منحیث مهلک ترین گروه تروریستی جهان شناخته شد.

طالبان منحیث مهلک ترین گروه تروریستی جهان شناخته شد.

طالبان دکان هایی در جوزجان را که در آن دکانداران خوابیده بودند، به آتش کشیدند

طالبان دکان هایی در جوزجان را که در آن دکانداران خوابیده بودند، به آتش کشیدند

پترائوس: 'پیوندهای القاعده با طالبان همچنان پابرجاست'

پترائوس: 'پیوندهای القاعده با طالبان همچنان پابرجاست'

در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند

در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند

مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند

مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند

داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد

داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد

تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند

تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند

اختلافات در رابطه به 'مرتدین' بر تلگرام، حاکی از افزایش اختلافات درونی شعبه خراسان داعش است

اختلافات در رابطه به 'مرتدین' بر تلگرام، حاکی از افزایش اختلافات درونی شعبه خراسان داعش است