تروریسم

تعهد دولت و قوای امنیتی افغانستان به اصول اسلامی
تروریسم
شهروندان افغان داعش را از بابت اختطاف و قتل زارعان محکوم می کنند
تروریسم
سخنرانی البغدادی گواهی بر سقوط شوم داعش است
تروریسم
ارتباط ایران با دشمنان ادعایی خود در افغانستان
تروریسم
مقامات مسئول می گویند که طالبان افغان با بحران مالی رو به رو هستند
تروریسم
قوای افغان حملۀ طالبان به مجتمع دوستم در فاریاب را خنثی کردند
تروریسم
جنایات طالبان علیه باشندگان قندوز
تروریسم
مقامات می گویند که طالبان جوانان بیگناه افغان را فریب می دهند
تروریسم
مقامات رسمی می گویند: طالبان توانایی رویارویی مستقیم با قوای دفاعی و امنیت ملی افغانستان را ندارد
تروریسم
مداخلۀ حزب الله در سوریه موجب بروز بی ثباتی در لبنان می گردد
تروریسم