https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/terrorism?page=17

تروریسم

طالبان و داعش به نحو فزاینده ای زنان افغان را به «بردگان جنسی» تبدیل می کنند

طالبان و داعش به نحو فزاینده ای زنان افغان را به «بردگان جنسی» تبدیل می کنند

حمله «غیراسلامی» شبه نظامیان داعش بالای شفاخانه کابل

حمله «غیراسلامی» شبه نظامیان داعش بالای شفاخانه کابل

بلند رفتن خشم عمومی همزمان با تضعیف جامعه افغانستان از اثر خشونت دوام دار طالبان

بلند رفتن خشم عمومی همزمان با تضعیف جامعه افغانستان از اثر خشونت دوام دار طالبان

قوای افغان شبه نظامیان داعش را در ننگرهار عقب می رانند

قوای افغان شبه نظامیان داعش را در ننگرهار عقب می رانند

شبه نظامیان تحت حمایه ایران پاکستانی ها و افغان ها را جهت جنگیدن در سوریه جذب می کنند

شبه نظامیان تحت حمایه ایران پاکستانی ها و افغان ها را جهت جنگیدن در سوریه جذب می کنند

واکنش افغان ها به کشتارهای گسترده اجرا شده توسط گروه های افراطی

واکنش افغان ها به کشتارهای گسترده اجرا شده توسط گروه های افراطی

داعش در اخیرترین ویدئوی خود اطفال را به جلاد بدل می کند

داعش در اخیرترین ویدئوی خود اطفال را به جلاد بدل می کند

افزایش نگرانی ها از خاطر تجمع شبه نظامیان در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان

افزایش نگرانی ها از خاطر تجمع شبه نظامیان در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان

علمای دینی بدنام کردن اسلام توسط شبه نظامیان را محکوم می کنند

علمای دینی بدنام کردن اسلام توسط شبه نظامیان را محکوم می کنند

حملات طالبان تفاوت بین حرف و عمل این گروپ را برملا می کند

حملات طالبان تفاوت بین حرف و عمل این گروپ را برملا می کند