تروریسم

شاهدان عینی می گویند عواملی از داخل در حمله شبه نظامیان به شفاخانه شرکت داشتند
تروریسم
خودتخریبی شاخه خراسان داعش در افغانستان
تروریسم
طالبان و داعش به نحو فزاینده ای زنان افغان را به «بردگان جنسی» تبدیل می کنند
تروریسم
حمله «غیراسلامی» شبه نظامیان داعش بالای شفاخانه کابل
تروریسم
بلند رفتن خشم عمومی همزمان با تضعیف جامعه افغانستان از اثر خشونت دوام دار طالبان
تروریسم
قوای افغان شبه نظامیان داعش را در ننگرهار عقب می رانند
تروریسم
شبه نظامیان تحت حمایه ایران پاکستانی ها و افغان ها را جهت جنگیدن در سوریه جذب می کنند
تروریسم
واکنش افغان ها به کشتارهای گسترده اجرا شده توسط گروه های افراطی
تروریسم
داعش در اخیرترین ویدئوی خود اطفال را به جلاد بدل می کند
تروریسم
افزایش نگرانی ها از خاطر تجمع شبه نظامیان در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان
تروریسم