https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/terrorism?page=20

تروریسم

سفیر ایران تأیید کرد که تهران با طالبان ارتباطاتی دارد

سفیر ایران تأیید کرد که تهران با طالبان ارتباطاتی دارد

اافغان ها تیراندازی مرگبار به سوی زنان در قندهار را محکوم کردند

اافغان ها تیراندازی مرگبار به سوی زنان در قندهار را محکوم کردند

مقامات رسمی می گویند که ایران نقش مخربی را در افغانستان ایفا می کند

مقامات رسمی می گویند که ایران نقش مخربی را در افغانستان ایفا می کند

ادامۀ کشتار مسلمانان در داخل مساجد توسط شبه نظامیان افغان

ادامۀ کشتار مسلمانان در داخل مساجد توسط شبه نظامیان افغان

بحران مالی حاکی از ختم طالبان افغان می باشد

بحران مالی حاکی از ختم طالبان افغان می باشد

حلق آویز کردن یک دانشجو توسط طالبان خشم عمومی را در سر تا سر افغانستان برانگیخت

حلق آویز کردن یک دانشجو توسط طالبان خشم عمومی را در سر تا سر افغانستان برانگیخت

جنایات داعش نشانۀ اهانت این گروپ به اسلام و کالتور افغان است

جنایات داعش نشانۀ اهانت این گروپ به اسلام و کالتور افغان است

افغان ها کوشش می کنند که از طریق تداوی و ورزش از وحشت جنگ خلاص شوند

افغان ها کوشش می کنند که از طریق تداوی و ورزش از وحشت جنگ خلاص شوند

خشم عمومی از قتل عام افراد ملکی طی حملات انتقام جویانه طالبان

خشم عمومی از قتل عام افراد ملکی طی حملات انتقام جویانه طالبان

بازگشت تقریباً 400,000 آواره افغان از پاکستان

بازگشت تقریباً 400,000 آواره افغان از پاکستان