تروریسم

افغان ها پیام عید رهبر جدید طالبان را «مضحک» می دانند
تروریسم
افغان ها اعمال خشونت بار شبه نظامیان در ماه رمضان را محکوم می کنند
تروریسم
قزاقستان كنفرانس بين المللی تروريسم برگزار كرد
تروریسم
تشدید مبارزۀ افغانستان با داعش
تروریسم
آموزش و تجهیزات بهتر توان ارتش افغانستان در میدان نبرد را افزایش می دهد
تروریسم
افغان ها شبه نظامیان را به خاطر ربودن و قتل غیرنظامیان محکوم می کنند
تروریسم
ازبکستان و قزاقستان مشترکا با افراط گرایان مبارزه می کنند
تروریسم