پناهندگان

اخراج شدگان افغان از شکنجه و تحقیر توسط نیروهای ایرانی حکایت کردند
پناهندگان
افغان ها به خاطر رفتار وحشیانه با مهاجرین و تلاش برای تضعیف روند صلح از تهران انتقاد کردند
پناهندگان
پس از آنكه افغان ها برای كارگران غرق شده عدالت خواهی کردند، تهران اخراج مهاجرین را تسریع کرد
پناهندگان
زنان مهاجر افغان در پاکستان مهارت های را یاد میگیرند تا خودکفا شوند
پناهندگان
مهاجرین افغان در پاکستان بخاطر بازکردن حسابات بانکی جدید احساس خوشی می کنند
پناهندگان
پاکستان اجازه می دهد تا پناهجویان افغان حساب های بانکی باز کنند
پناهندگان
ریکارد بی سابقه افغان های مهاجر عودت کننده از ایران در سال میلادی ۲۰۱۸
پناهندگان
بیجا شده گان افغان در لیگ کریکت جدید پیشاور انگیزه تازه می یابند
پناهندگان
استقبال پناهنده گان افغان در پاکستان از وعده اعطای تابعیت
پناهندگان
درخواست سازمان ملل متحد برای حمایت بین المللی بیشتر جهت اسکان مجدد بیجا شده گان افغان
پناهندگان