پناهندگان

پس از آنكه افغان ها برای كارگران غرق شده عدالت خواهی کردند، تهران اخراج مهاجرین را تسریع کرد
پناهندگان
پس از آنكه افغان ها برای كارگران غرق شده عدالت خواهی کردند، تهران اخراج مهاجرین را تسریع کرد
زنان مهاجر افغان در پاکستان مهارت های را یاد میگیرند تا خودکفا شوند
پناهندگان
زنان مهاجر افغان در پاکستان مهارت های را یاد میگیرند تا خودکفا شوند
مهاجرین افغان در پاکستان بخاطر بازکردن حسابات بانکی جدید احساس خوشی می کنند
پناهندگان
مهاجرین افغان در پاکستان بخاطر بازکردن حسابات بانکی جدید احساس خوشی می کنند
پاکستان اجازه می دهد تا پناهجویان افغان حساب های بانکی باز کنند
پناهندگان
پاکستان اجازه می دهد تا پناهجویان افغان حساب های بانکی باز کنند
ریکارد بی سابقه افغان های مهاجر عودت کننده از ایران در سال میلادی ۲۰۱۸
پناهندگان
ریکارد بی سابقه افغان های مهاجر عودت کننده از ایران در سال میلادی ۲۰۱۸
بیجا شده گان افغان در لیگ کریکت جدید پیشاور انگیزه تازه می یابند
پناهندگان
بیجا شده گان افغان در لیگ کریکت جدید پیشاور انگیزه تازه می یابند
استقبال پناهنده گان افغان در پاکستان از وعده اعطای تابعیت
پناهندگان
استقبال پناهنده گان افغان در پاکستان از وعده اعطای تابعیت
درخواست سازمان ملل متحد برای حمایت بین المللی بیشتر جهت اسکان مجدد بیجا شده گان افغان
پناهندگان
درخواست سازمان ملل متحد برای حمایت بین المللی بیشتر جهت اسکان مجدد بیجا شده گان افغان
حکومت افغانستان برای بیش از ۱۵۰۰۰ مهاجر برگشته کار قالین بافی ایجاد میکند
پناهندگان
حکومت افغانستان برای بیش از ۱۵۰۰۰ مهاجر برگشته کار قالین بافی ایجاد میکند
ادارهء ولایت کنر با خانواده های که از درگیری های سرحدی گریخته اند،‌ کمک میکند
پناهندگان
ادارهء ولایت کنر با خانواده های که از درگیری های سرحدی گریخته اند،‌ کمک میکند