کډوالان

تهران د افغانانو له خوا د ډوبو شویو کارکونکو لپاره د انصاف غوښتنې له غږ پورته کولو څخه ووسته د کډوالو اېستل چټک کړل
کډوالان
تهران د افغانانو له خوا د ډوبو شویو کارکونکو لپاره د انصاف غوښتنې له غږ پورته کولو څخه ووسته د کډوالو اېستل چټک کړل
په پاکستان کې افغان کډوالې مېرمنې مهارتونه زده کوي چې پر ځان بسیا شي
کډوالان
په پاکستان کې افغان کډوالې مېرمنې مهارتونه زده کوي چې پر ځان بسیا شي
په پاکستان کې افغان کډوالو په نویو بانکي حسابونو خوښي وښودله
کډوالان
په پاکستان کې افغان کډوالو په نویو بانکي حسابونو خوښي وښودله
پاکستان افغان کډوالو ته د بانکي حسابونو د پرانېستلو اجازه ورکوي
کډوالان
پاکستان افغان کډوالو ته د بانکي حسابونو د پرانېستلو اجازه ورکوي
په ۲۰۱۸ کې له ایران څخه ریکارډ شمېر افغان کډوال وطن ته راستانه شوي دي
کډوالان
په ۲۰۱۸ کې له ایران څخه ریکارډ شمېر افغان کډوال وطن ته راستانه شوي دي
افغان کډوال د پیښور په نوي کرکټ لیګ کې يوه جذبه مومي
کډوالان
افغان کډوال د پیښور په نوي کرکټ لیګ کې يوه جذبه مومي
په پاکستان کې افغان کډوالو د تابعیت ورکولو د ژمنې هرکلی وکړ
کډوالان
په پاکستان کې افغان کډوالو د تابعیت ورکولو د ژمنې هرکلی وکړ
ملګرو ملتونو د کډوالو افغانانو د بیا ځای پرځای کولو لپاره نوره نړیواله مرسته وغوښته
کډوالان
ملګرو ملتونو د کډوالو افغانانو د بیا ځای پرځای کولو لپاره نوره نړیواله مرسته وغوښته
افغانستان د ۱۵۰۰۰ راستنېدونکیو کډوالو لپاره د قالینو اوبدلو وظیفې برابروي
کډوالان
افغانستان د ۱۵۰۰۰ راستنېدونکیو کډوالو لپاره د قالینو اوبدلو وظیفې برابروي
په کونړ کې حکومت هغو کورنیو ته، چې د پولې په سر ډزو څخه تښتېدلي، مرستې ورکړې
کډوالان
په کونړ کې حکومت هغو کورنیو ته، چې د پولې په سر ډزو څخه تښتېدلي، مرستې ورکړې