فناوری

2017-11-14

افغانستان به هدف توسعهء دسترسی به انترنت، قیمت آنرا کاهش و زیرساخت ها را بهبود می بخشد

شرکت های مخابراتی دولتی افغانستان در نظر دارند تا در جریان سه ماه آینده به منظور فراهم نمودن انترنت پُر سرعت به مردم، آغاز به کاهش قیمت انترنت کنند.

2017-11-14

افغانستان به هدف توسعهء دسترسی به انترنت، قیمت آنرا کاهش و زیرساخت ها را بهبود می بخشد

شرکت های مخابراتی دولتی افغانستان در نظر دارند تا در جریان سه ماه آینده به منظور فراهم نمودن انترنت پُر سرعت به مردم، آغاز به کاهش قیمت انترنت کنند.

2017-10-11

دسترسی رایگان افغان ها به ویکی پدیا از طریق تلیفون هاى مبایل

قرار است به ابتکار یک شرکت خدمات تیلفونی و دایره المعارف انترنتی جوانان افغان برای مدت حداکثر یک سال بطور رایگان به معلومات دسترسی پیدا کنند.

2017-10-11

دسترسی رایگان افغان ها به ویکی پدیا از طریق تلیفون هاى مبایل

قرار است به ابتکار یک شرکت خدمات تیلفونی و دایره المعارف انترنتی جوانان افغان برای مدت حداکثر یک سال بطور رایگان به معلومات دسترسی پیدا کنند.