فناوری

2018-01-19

حکومت الکترونیکی رو به توسعه در افغانستان فساد را کاهش داده و خدمات را تسریع می بخشد

مقامات و باشنده گان می گویند که حرکت به سوی سیستم های الکترونیکی در ادارات دولتی، رویه های اداری را ساده کرده است و یک ابزار برای کاهش فساد می باشد.

2018-01-19

حکومت الکترونیکی رو به توسعه در افغانستان فساد را کاهش داده و خدمات را تسریع می بخشد

مقامات و باشنده گان می گویند که حرکت به سوی سیستم های الکترونیکی در ادارات دولتی، رویه های اداری را ساده کرده است و یک ابزار برای کاهش فساد می باشد.

2017-12-18

زنان افغان با بازی های کمپیوتری به مبارزه علیه مواد مخدر و ناامنی ها می پردازند

قهرمان این بازی کمپیوتری که توسط یک تیم از زنان ولایت هرات تهیه شده است، یک عسکر افغان است که با دشمنان کشور می جنگد و کوکنارها را در ولایت هلمند از بین می برد.

2017-12-18

زنان افغان با بازی های کمپیوتری به مبارزه علیه مواد مخدر و ناامنی ها می پردازند

قهرمان این بازی کمپیوتری که توسط یک تیم از زنان ولایت هرات تهیه شده است، یک عسکر افغان است که با دشمنان کشور می جنگد و کوکنارها را در ولایت هلمند از بین می برد.

2017-11-14

افغانستان به هدف توسعهء دسترسی به انترنت، قیمت آنرا کاهش و زیرساخت ها را بهبود می بخشد

شرکت های مخابراتی دولتی افغانستان در نظر دارند تا در جریان سه ماه آینده به منظور فراهم نمودن انترنت پُر سرعت به مردم، آغاز به کاهش قیمت انترنت کنند.

2017-11-14

افغانستان به هدف توسعهء دسترسی به انترنت، قیمت آنرا کاهش و زیرساخت ها را بهبود می بخشد

شرکت های مخابراتی دولتی افغانستان در نظر دارند تا در جریان سه ماه آینده به منظور فراهم نمودن انترنت پُر سرعت به مردم، آغاز به کاهش قیمت انترنت کنند.

2017-10-11

دسترسی رایگان افغان ها به ویکی پدیا از طریق تلیفون هاى مبایل

قرار است به ابتکار یک شرکت خدمات تیلفونی و دایره المعارف انترنتی جوانان افغان برای مدت حداکثر یک سال بطور رایگان به معلومات دسترسی پیدا کنند.

2017-10-11

دسترسی رایگان افغان ها به ویکی پدیا از طریق تلیفون هاى مبایل

قرار است به ابتکار یک شرکت خدمات تیلفونی و دایره المعارف انترنتی جوانان افغان برای مدت حداکثر یک سال بطور رایگان به معلومات دسترسی پیدا کنند.