امنیت | 2018-09-19

استقبال باشنده گان کابل از پلان امنیتی جدید حکومت برای این شهر

این پلان کابل را به چهار زون تقسیم می کند و اولویت را به محافظت از ساحات شیعه نشین غرب کابل در مقبال حملات داعش می دهد.

نظرسنجی

کشته شدن چهارمین رهبر «دولت اسلامی» (داعش) در افغانستان چه تأثیری بر آینده این گروه دارد؟

مشاهدۀ نتایج