محیط زیست

2017-02-27

استهزاء فراخوان درختکاری طالبان در سراسر افغانستان

افغان ها پیغام ملا هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، را محکوم کرده و آن را یک مزاح ناجور خواندند.

2017-02-27

استهزاء فراخوان درختکاری طالبان در سراسر افغانستان

افغان ها پیغام ملا هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان، را محکوم کرده و آن را یک مزاح ناجور خواندند.

2017-02-06

کوشش امدادگران برای رسیدن به قربانیان لغزش برف کوچ در افغانستان

مسئولین می گویند که لغزش برف کوچ جان حداقل 137 نفر را گرفته و انتظار می رود تعداد قربانیان بلند برود.

2017-02-06

کوشش امدادگران برای رسیدن به قربانیان لغزش برف کوچ در افغانستان

مسئولین می گویند که لغزش برف کوچ جان حداقل 137 نفر را گرفته و انتظار می رود تعداد قربانیان بلند برود.

2017-01-05

باشندگان کابل از بهسازی سرک ها منتفع می شوند

بالغ بر 310 هزار نفر از پروژه بهسازی سرک ها و پلچک ها که تحت پروگرام انکشافی شهر کابل اجرا می شود منتفع شده اند.

2017-01-05

باشندگان کابل از بهسازی سرک ها منتفع می شوند

بالغ بر 310 هزار نفر از پروژه بهسازی سرک ها و پلچک ها که تحت پروگرام انکشافی شهر کابل اجرا می شود منتفع شده اند.