شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در سلام تایمز

دیدگاه های شما به ما یاری می بخشد تا سایت خود را بهبود بخشیده و «آوردگاهی» (FORUM) برای خوانندگان پدید آوریم. «شیوه نامۀ» (POLICY) ما دربارۀ چگونگی عرضۀ دیدگاه های شما، در اینجا ارائه می گردد که امیدواریم شما آن را رعایت نمایید. آنگاه که شما دیدگاه خود را برای ما می فرستید، بدین معناست که مفاد این شیوه نامه را پذیرفته اید. ما، گفت و گو پیرامون گستره ای از موضوعات گوناگون را ترغیب می کنیم. خواهشمند است به یاد داشته باشید که دیدگاه های اعلام شده، بیانگر دیدگاه ها و نگرش افرادی است که آن ها را فرستاده اند. «برنهادن» (POSTING) یا به نمایش گذاشتن دیدگاه ها، بدین معنا نیست که ما با نگرش ها، دیدگاه ها، و یا عقاید عرضه شده در این اظهار دیدگاه ها، موافقیم و یا آن ها را تایید می کنیم. ما این «آوردگاه» را به منظور ابزاری برای گفت و گو پیرامون موضوعاتی که برای شما و دیگر خوانندگان جالب توجه است، فراهم آورده ایم.

1.این، یک «آوردگاه پیرایش یافته» است. سلام تایمز همۀ دیدگاه های بیان شده را بررسی کرده و حق دارد تا آن ها را حذف و یا ویرایش کند، و یا در صورت نامناسب بودن، تغییر دهد.

2.فرستادن دیدگاه ها برای «برنهادن» در سلام تایمز ، به معنای پذیرش شرایطی است که در این شیوه نامه ارائه شده اند.

3.فرض بر این است که همۀ نوشتارهای دریافت شده توسط سلام تایمز ، به منظور منتشر شدن فرستاده شده اند، مگر آن که در پیام اصلی فرستاده شده به وسیلۀ نویسنده، درخواست نشر نیافتن آن ذکر شده باشد.

4.بیان دیدگاه ها برای مردم آسیای میانه در نظر گرفته شده است. بیان دیدگاه ها پیرامون مقالات و مطالب دیگر سلام تایمز، به منظور داد و ستد عقاید و گفت و گوی آزاد دربارۀ موضوعات و به شیوه ای متمدنانه و آزادانه، برای دیدن همۀ خوانندگان می باشد.

5.سلام تایمز حق ویرایش همۀ دیدگاه های بیان شده از دیدگاه محتوایی را برای خود نگه می دارد.

6.دیدگاه های ناهنجار، توهین آمیز، و یا آن هایی که دربردارندۀ واژه های زشت، نژادپرستانه، و مانند آن ها می باشند، به نمایش گذاشته نخواهند شد. دشنام دادن، توهین فردی، واژه های نژاد پرستانه، فراخوانی به خشونت، تهدید و یا ناسزاگویی توسط هریک از فرستندگان، مانع از «برنهادن» دیدگاه خواهد شد.

7.آگهی و یا تبلیغات برای نهادهای بازرگانی و یا فعالیت های بازرگانی، به نمایش گذاشته نخواهد شد.

8.سلام تایمز هیچ الزامی برای بررسی، ویرایش، سانسور، و یا مسئولیت پذیری در برابر دیدگاه های بیان شده، ندارد. سلام تایمز همچنین ممکن است که مطابق با این شیوه نامه و یا متفاوت با آن رفتار کند. نظردهندگان باید اطمینان حاصل نمایند که دیدگاه های بیان شده به وسیلۀ ایشان، قانونی بوده و در چارچوب راهکارهای اعلام شده قرار می گیرند.

9.ما نشانی پست الکترونیکی (EMAIL) افراد را، پیش از «برنهادن» دیدگاه ها، حذف می کنیم.

پاسخ به پرسش هایی چند پیرامون «دیدگاه ها»

هدف از بیان دیدگاه ها در سلام تایمز ، برقراری داد و ستد دیدگاه ها و گشودن در گفت و گو می باشد.

چرا دیدگاه های خوانندگان را پیرایش می کنید؟

هدف ما فراهم آوردن مجموعه ای از دیدگاه ها برای همۀ خوانندگان است. با پیرایش یا غربال کردن دیدگاه های ارائه شده، فضایی را پدید آورده ایم که در آن خوانندگان می توانند به داد و ستد دیدگاه های هوشمندانه و آگاهانۀ خود بپردازند که این خود، کیفیت خبرها و گزارش های ارائه شدۀ ما را بهبود می بخشد.

اگرچه بیشتر دیدگاه های ارائه شده که در پیوند با موضوع بوده و توهین آمیز نباشند، نمایش داده خواهند شد، ولی تصمیم های پیرایشی، سلیقه ای هستند. ما می کوشیم تا جایی که می توانیم آن ها را با دقت و به طور یکدست انجام دهیم.

خواهان چگونه دیدگاه هایی هستید؟

ما به اظهار نظر های سنجیده که نمودار گستره ای از دیدگاه ها هستند که نیت خود را به سرعت و با ادب بیان می کنند، احترام می گذاریم. ما کوشش می کنیم تا بحث ها را از بیان دیدگاه های تکراری، چه از سوی همان فرد و یا افراد دیگر، دور نگه داریم. سطح سلیقۀ ما همان است که در سلام تایمز می بینید.

یی هستند که آن ها را برنمی تابیم و آنها عبارتند از: حمله های فردی (به خوانندگان و یا نویسندگان)، واژه های توهین آمیز از جمله شکل کوتاه شدۀ آن ها، یعنی یک حرف که با چند نقطه دنبال می شود، آگهی ها و تبلیغات بازرگانی، خود را جای دیگری جا زدن، ناپختگی نوشتاری، و داد و بیداد کردن. افزون بر این ها، ما پیوندهایی (LINKS) را که در دیدگاه های بیان شده ارائه شده است، دنبال می کنیم تا ببینیم آیا وب سایت پیوست شده، از همان معیارهای سلام تایمز برخوردار است یا نه؟ اگر ضروری باشد، آن ها را نیز پیرایش خواهیم کرد.

آیا دیدگاه های بیان شده را ویراستاری می کنید؟

معمولاً نه. اگرچه سلام تایمز این حق را برای خود نگه می دارد که همۀ دیدگاه های ارائه شده را از دیدگاه محتوایی، روشنی، ربط به موضوع، و همچنین بلندی مطلب، ویرایش نماید.

آیا می توان از سلام تایمز انتقاد کرد؟

ما به دیدگاه ها و نقدهای متین از کارمان خوشامد می گوییم؛ ولی نمی خواهیم که بیان دیدگاه ها، ما را به بحث پیرامون شیوه های کارمان بکشاند و از این رو، اگر ضروری باشد، آن ها را پیرایش خواهیم کرد.

دیگر چه؟

فرستادن دیدگاه ها برای «برنهادن» (POSTING) در بخش «دیدگاه های خوانندگان» سایت سلام تایمز، به معنای پذیرش شرایطی است که در این «شیوه نامه» آمده است. همچنین ممکن است که تمامی و یا بخشی از این شیوه نامه، بدون اطلاع قبلی، تغییر یابد.