جرم او انصاف

په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد چلند مثبتې نتیجې ورکړي دي
جرم او انصاف
افغانان د جنګسالارانو او ناقانونه ملېشو د مشرانو پر ضد د اقداماتو هرکلی کوي
جرم او انصاف
د افغان رسنیو ګروپ د جرمونو په نړیواله محکمه کې د ترهګریزو جرمونو له امله د عدالت غوښتنه وکړه
جرم او انصاف
د افغانستان د لوی څارنوال د پرانستو دروازو غونډې د عدالت هیلې غوړوي
جرم او انصاف
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه کې بریالیتوبونه لیدل کیږي
جرم او انصاف
د افغانستان نوی قانون آنلاین ترهګري او افراطیت په نښه کوي
جرم او انصاف
افغانستان په نظامي برخه کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره کمېسیون په کار وګوماره
جرم او انصاف