علوم و فناوری

استبداد چین بر مسلمانان در سینکیانگ از طریق تکنالوژی 'تقویت' می شود
علوم و فناوری
هکرهای چینایی در حالت تلاش دزدیدن تحقیق واکسین کووید-۱۹ دستگیر شدند
علوم و فناوری
ابراز خرسندی افغان ها از مؤثریت خدمات جدید آنلاین پاسپورت
علوم و فناوری
افغان ها از سیستم جدید آنلاین برای درخواست پاسپورت استقبال کردند
علوم و فناوری
تیم دختران روبات ساز افغان برای کشور افتخار می آفرینند
علوم و فناوری
جهش دیجیتال افغانستان جهت مبارزه با فساد اداری
علوم و فناوری