بردباری

جوانان قندهار از آزادی لذت می برند اما می ترسند که بازگشت طالبان پیشرفت را معکوس کند
بردباری
هنرمند افغان با افتتاح کردن یک مرکز هنری، بر معلولیت و تبعیض غلبه کرد
بردباری
تجمع مادران افغان در هرات برای حمایت از صلح
بردباری
قتل عام هرات نه عامل تفرقه، بلکه سبب اتحاد سنیان و شیعیان شد
بردباری
روند کابل تعهد افغانستان را به صلح نشان می دهد
بردباری