سوداګري

د ترهګرۍ په تمویل کې د لاس لرلو په شک ایراني بانک ته امر وشو چې له افغانستان څخه وځي
سوداګري
پاکستان د زیاتې سوداګرۍ په موخه له افغانستان سره پوله خلاصه ساتي
سوداګري
په افغانستان کې جنګ د شیشه ګرۍ صنعت خراب کړی دی
سوداګري
د ایران له خوا په صادراتو باندې بندیز په افغانستان کې اقتصادي وضعه خرابه کړې ده
سوداګري
کارپوهان: افغانستان په مسلکي توګه روزل شویو ملکي کارمندانو ته سخت ضرورت لري
سوداګري
د ملکي مامورینو د استخدام پروګرام په افغان حکومت باندې تاثیر شروع کړ
سوداګري
ټاپي د یوې جنګ ځپلې سیمې له پاره هم ګټې اوهم خطرونه لري.
سوداګري
ازبکستان او پاکستان همکاري زیاتوي
سوداګري