کسب و کار

به بانک ایرانی با گمان تمویل کردن دهشت افگنی دستور داده شد تا افغانستان را ترک کند
کسب و کار
به بانک ایرانی با گمان تمویل کردن دهشت افگنی دستور داده شد تا افغانستان را ترک کند
پاکستان به امید تجارت بیشتر آماده گشایش شبانه روزی سرحدات با افغانستان می شود
کسب و کار
پاکستان به امید تجارت بیشتر آماده گشایش شبانه روزی سرحدات با افغانستان می شود
جنگ، حرفه شیشه گری در افغانستان را درهم شکسته است
کسب و کار
جنگ، حرفه شیشه گری در افغانستان را درهم شکسته است
ادامه ممنوعیت صادرات ایران وضعیت اقتصادی در افغانستان را وخیم تر می کند
کسب و کار
ادامه ممنوعیت صادرات ایران وضعیت اقتصادی در افغانستان را وخیم تر می کند
متخصصین می گویند: افغانستان به شدت به کارمندان مسلکی متخصص و تعلیم دیده ضرورت دارد
کسب و کار
متخصصین می گویند: افغانستان به شدت به کارمندان مسلکی متخصص و تعلیم دیده ضرورت دارد
شروع تأثیرات پروگرام استخدام کارکنان مسلکی در دولت افغانستان
کسب و کار
شروع تأثیرات پروگرام استخدام کارکنان مسلکی در دولت افغانستان
منافع و تهدیدات تاپی برای یک منطقۀ جنگزده
کسب و کار
منافع و تهدیدات تاپی برای یک منطقۀ جنگزده
افزایش همکاری های ازبکستان و پاکستان
کسب و کار
افزایش همکاری های ازبکستان و پاکستان