کسب و کار

زنان تجارت پیشه افغان کمک بیشتری را از حکومت دریافت خواهند کرد
کسب و کار
به بانک ایرانی با گمان تمویل کردن دهشت افگنی دستور داده شد تا افغانستان را ترک کند
کسب و کار
پاکستان به امید تجارت بیشتر آماده گشایش شبانه روزی سرحدات با افغانستان می شود
کسب و کار
جنگ، حرفه شیشه گری در افغانستان را درهم شکسته است
کسب و کار
ادامه ممنوعیت صادرات ایران وضعیت اقتصادی در افغانستان را وخیم تر می کند
کسب و کار
متخصصین می گویند: افغانستان به شدت به کارمندان مسلکی متخصص و تعلیم دیده ضرورت دارد
کسب و کار
شروع تأثیرات پروگرام استخدام کارکنان مسلکی در دولت افغانستان
کسب و کار
منافع و تهدیدات تاپی برای یک منطقۀ جنگزده
کسب و کار
افزایش همکاری های ازبکستان و پاکستان
کسب و کار