ټولنه

افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې د یووالي لپاره یې غږ وکړ
ټولنه
افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې د یووالي لپاره یې غږ وکړ
د کابل سینګارځایونه پراختیا مومي او د طالبانو د ماضي په وړاندې مقابله کوي
ټولنه
د کابل سینګارځایونه پراختیا مومي او د طالبانو د ماضي په وړاندې مقابله کوي
کلیوال افغانان په پرمختیايي چارو کې حیاتي رول لوبوي
ټولنه
کلیوال افغانان په پرمختیايي چارو کې حیاتي رول لوبوي
نوي «افغان ستوري» د موزیک مینه وال خوشال کړل
ټولنه
نوي «افغان ستوري» د موزیک مینه وال خوشال کړل
افغان ځوانان، مدني ټولنه له سرتېرو څخه ملاتړ څرګندوي
ټولنه
افغان ځوانان، مدني ټولنه له سرتېرو څخه ملاتړ څرګندوي
ازبکستان د ازبکي ژبې استعمال عاموي
ټولنه
ازبکستان د ازبکي ژبې استعمال عاموي