https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Society

جامعه

ویدیو آنلاین رقص یک معلول توجه مردم را بر موقف طالبان در برابر صلیب سرخ جلب کرد

ویدیو آنلاین رقص یک معلول توجه مردم را بر موقف طالبان در برابر صلیب سرخ جلب کرد

هزاران تن از باشنده گان قندوز فراخوان صلح را امضا کردند

هزاران تن از باشنده گان قندوز فراخوان صلح را امضا کردند

کوشش های مورد حمایت سازمان ملل برای سازماندهی هرج و مرج شهری کابل

کوشش های مورد حمایت سازمان ملل برای سازماندهی هرج و مرج شهری کابل

در تصاویر: افغان ها برای جشن های عید قربان آماده می شوند

در تصاویر: افغان ها برای جشن های عید قربان آماده می شوند

در تصاویر: زنده گی در افغانستان و امید مردم برای صلح

در تصاویر: زنده گی در افغانستان و امید مردم برای صلح

در تصاویر: زنده گی در افغانستان و امید مردم برای صلح

در تصاویر: زنده گی در افغانستان و امید مردم برای صلح

در تصاویر: مُدل های افغان در مزارشریف روی ستیج رفتند

در تصاویر: مُدل های افغان در مزارشریف روی ستیج رفتند

قرقیز تباران افغانستان در 'بام دنیا' گیر مانده اند

قرقیز تباران افغانستان در 'بام دنیا' گیر مانده اند

در تصاویر: نجات صنعتگران افغانستان از خطر انقراض

در تصاویر: نجات صنعتگران افغانستان از خطر انقراض

برگزاری مراسم روز استقلال افغانستان و فراخوان جهت وحدت

برگزاری مراسم روز استقلال افغانستان و فراخوان جهت وحدت