جامعه

برنامه سفرجوانان افغان پیام های صلح را در سراسر ولایات می رساند
جامعه
برنامه سفرجوانان افغان پیام های صلح را در سراسر ولایات می رساند
ویدیو آنلاین رقص یک معلول توجه مردم را بر موقف طالبان در برابر صلیب سرخ جلب کرد
جامعه
ویدیو آنلاین رقص یک معلول توجه مردم را بر موقف طالبان در برابر صلیب سرخ جلب کرد
هزاران تن از باشنده گان قندوز فراخوان صلح را امضا کردند
جامعه
هزاران تن از باشنده گان قندوز فراخوان صلح را امضا کردند
کوشش های مورد حمایت سازمان ملل برای سازماندهی هرج و مرج شهری کابل
جامعه
کوشش های مورد حمایت سازمان ملل برای سازماندهی هرج و مرج شهری کابل
در تصاویر: افغان ها برای جشن های عید قربان آماده می شوند
جامعه
در تصاویر: افغان ها برای جشن های عید قربان آماده می شوند
در تصاویر: زنده گی در افغانستان و امید مردم برای صلح
جامعه
در تصاویر: زنده گی در افغانستان و امید مردم برای صلح
در تصاویر: زنده گی در افغانستان و امید مردم برای صلح
جامعه
در تصاویر: زنده گی در افغانستان و امید مردم برای صلح
در تصاویر: مُدل های افغان در مزارشریف روی ستیج رفتند
جامعه
در تصاویر: مُدل های افغان در مزارشریف روی ستیج رفتند
قرقیز تباران افغانستان در 'بام دنیا' گیر مانده اند
جامعه
قرقیز تباران افغانستان در 'بام دنیا' گیر مانده اند
در تصاویر: نجات صنعتگران افغانستان از خطر انقراض
جامعه
در تصاویر: نجات صنعتگران افغانستان از خطر انقراض