https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Women's_Rights

حقوق زنان

فیلمساز زن افغان در نقش صدای توانمندسازی زنان احساس راحتی می کند

فیلمساز زن افغان در نقش صدای توانمندسازی زنان احساس راحتی می کند

افغان ها پس از توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان ابراز خوش بینی محتاطانه کردند

افغان ها پس از توافقنامه صلح بین ایالات متحده و طالبان ابراز خوش بینی محتاطانه کردند

مقامات بغلان دستاوردهای زنان طی دو دهه گذشته را مشخص کردند

مقامات بغلان دستاوردهای زنان طی دو دهه گذشته را مشخص کردند

اولین شاروال زن یک ولسوالی در هرات برای خدمت به مردم چالش ها را از بین برد

اولین شاروال زن یک ولسوالی در هرات برای خدمت به مردم چالش ها را از بین برد

'پیشگامان' زن خواستار مشارکت بیشتر در روند صلح شدند

'پیشگامان' زن خواستار مشارکت بیشتر در روند صلح شدند

در تصاویر: افسران اناث اردوی افغان در خارج از کشور آموزش تاکتیکی و تسلیحاتی را دریافت می کنند

در تصاویر: افسران اناث اردوی افغان در خارج از کشور آموزش تاکتیکی و تسلیحاتی را دریافت می کنند

مبارزات حکومت در پیشبرد حقوق زنان افغان بسیار حیاتی ثابت شدند

مبارزات حکومت در پیشبرد حقوق زنان افغان بسیار حیاتی ثابت شدند

'شتل بس های گلابی' به زنان افغان کمک می کند تا در جامعه سنتی رانندگی کنند

'شتل بس های گلابی' به زنان افغان کمک می کند تا در جامعه سنتی رانندگی کنند

بیوه های سربازانی که توسط طالبان کشته شده اند، فرصت کاری بی نظیری را در ننگرهار پیدا کردند

بیوه های سربازانی که توسط طالبان کشته شده اند، فرصت کاری بی نظیری را در ننگرهار پیدا کردند

ملل متحد از مبارزه حکومت افغان با خشونت علیه زنان ستایش کرد

ملل متحد از مبارزه حکومت افغان با خشونت علیه زنان ستایش کرد