https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Women's_Rights

حقوق زنان

مقامات بغلان دستاوردهای زنان طی دو دهه گذشته را مشخص کردند

مقامات بغلان دستاوردهای زنان طی دو دهه گذشته را مشخص کردند

اولین شاروال زن یک ولسوالی در هرات برای خدمت به مردم چالش ها را از بین برد

اولین شاروال زن یک ولسوالی در هرات برای خدمت به مردم چالش ها را از بین برد

'پیشگامان' زن خواستار مشارکت بیشتر در روند صلح شدند

'پیشگامان' زن خواستار مشارکت بیشتر در روند صلح شدند

در تصاویر: افسران اناث اردوی افغان در خارج از کشور آموزش تاکتیکی و تسلیحاتی را دریافت می کنند

در تصاویر: افسران اناث اردوی افغان در خارج از کشور آموزش تاکتیکی و تسلیحاتی را دریافت می کنند

مبارزات حکومت در پیشبرد حقوق زنان افغان بسیار حیاتی ثابت شدند

مبارزات حکومت در پیشبرد حقوق زنان افغان بسیار حیاتی ثابت شدند

'شتل بس های گلابی' به زنان افغان کمک می کند تا در جامعه سنتی رانندگی کنند

'شتل بس های گلابی' به زنان افغان کمک می کند تا در جامعه سنتی رانندگی کنند

بیوه های سربازانی که توسط طالبان کشته شده اند، فرصت کاری بی نظیری را در ننگرهار پیدا کردند

بیوه های سربازانی که توسط طالبان کشته شده اند، فرصت کاری بی نظیری را در ننگرهار پیدا کردند

ملل متحد از مبارزه حکومت افغان با خشونت علیه زنان ستایش کرد

ملل متحد از مبارزه حکومت افغان با خشونت علیه زنان ستایش کرد

زنان حمایت شده افغان، نقش های رهبری را در حکومت هرات بر عهده گرفته اند

زنان حمایت شده افغان، نقش های رهبری را در حکومت هرات بر عهده گرفته اند

ویب سایت که توسط دخترها ساخته شده به زنان فرصت می دهد تا از طریق آن نگرانی های شان را در مورد پروسه صلح به تفصیل بیان نمایند

ویب سایت که توسط دخترها ساخته شده به زنان فرصت می دهد تا از طریق آن نگرانی های شان را در مورد پروسه صلح به تفصیل بیان نمایند