حقوق زنان

زنان افغان برای مبارزه علیه ظلم طالبان باهم ایستاده اند
حقوق زنان
شلاق زدن علنی یک زن جوان توسط طالبان در محکمه صحرایی خشم مردم را برانگیخت
حقوق زنان
زنان جوان افغان امکان برگشت به دوران تاریک طالبان را رد کردند
حقوق زنان
یک کارخانه یونیفورم دوزی در افغانستان به بیوه های جنگ فرصت کاری را فراهم کرده است
حقوق زنان
وزارت معارف افغانستان ممنوعیت آوازخوانی دختران در محضر عام را لغو کرد
حقوق زنان
پروژه زراعت در فاریاب بیش از ۲۰۰۰ فرصت کاری را برای زنان ایجاد کرده است
حقوق زنان
جوازهای رانندگی در فاریاب آخرین دستاورد زنان افغان را قلمداد کرد
حقوق زنان
صنوف سواد آموزی در هرات در بازنمودن دروازه های فرصت با هزاران زن کمک می کند
حقوق زنان
با آغاز شدن مذاکرات صلح، زنان افغان برای حفظ دستاوردهای خود گردهمایی کردند
حقوق زنان
با اینکه گفتگوهای صلح قرار است صورت بگیرد، زنان افغان بازگشت به دوران گذشته را قبول ندارند
حقوق زنان