د ښځو حقوق

افغان نوښتګرې ښځې د طالبانو د استازو په مخکې په زړورتیا د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړه
د ښځو حقوق
افغان نوښتګرې ښځې د طالبانو د استازو په مخکې په زړورتیا د ښځو له حقونو څخه دفاع وکړه
د طالبانو له واکمنۍ څخه ازادې شوې لوګرۍ ښځې په حکومت کې پراخ رول غواړي
د ښځو حقوق
د طالبانو له واکمنۍ څخه ازادې شوې لوګرۍ ښځې په حکومت کې پراخ رول غواړي
افغان مېرمنې د مچیو ساتنې د کاروبار له لارې د پیاوړتیا خوند څکي
د ښځو حقوق
افغان مېرمنې د مچیو ساتنې د کاروبار له لارې د پیاوړتیا خوند څکي
افغان اردو غواړي چې د تلاشۍ د عملیاتو د پیاوړي کولو لپاره ۵۰۰۰ ښځې استخدام کړي
د ښځو حقوق
افغان اردو غواړي چې د تلاشۍ د عملیاتو د پیاوړي کولو لپاره ۵۰۰۰ ښځې استخدام کړي
افغان مېرمنې د مسکو د غونډې په هکله وایي، مونږ 'سیاسي وسیله' نه یو
د ښځو حقوق
افغان مېرمنې د مسکو د غونډې په هکله وایي، مونږ 'سیاسي وسیله' نه یو
افغانانې د سولې په ملي هڅو کې مهم رول لوبوي
د ښځو حقوق
افغانانې د سولې په ملي هڅو کې مهم رول لوبوي
په کندوز کې په سلګونو ښځو له حرفوي روزنې څخه ګټه واخیستله
د ښځو حقوق
په کندوز کې په سلګونو ښځو له حرفوي روزنې څخه ګټه واخیستله
د ښاروالۍ د کار له لارې د افغان مېرمنو ژوند بدلول
د ښځو حقوق
د ښاروالۍ د کار له لارې د افغان مېرمنو ژوند بدلول
د خوست قومي مشران هغه کورنۍ جریمه کوي چې ښوونځیو ته د خپلو نجونو د لېږلو مخه نیسي
د ښځو حقوق
د خوست قومي مشران هغه کورنۍ جریمه کوي چې ښوونځیو ته د خپلو نجونو د لېږلو مخه نیسي
افغان ښځینه پانګوونکې د نورو لپاره کاري فرصتونه برابروي
د ښځو حقوق
افغان ښځینه پانګوونکې د نورو لپاره کاري فرصتونه برابروي