سلامتی

تجارت مواد مخدر توسط طالبان موجب بلند رفتن رقم معتادین در ننگرهار می شود
سلامتی
تجارت مواد مخدر توسط طالبان موجب بلند رفتن رقم معتادین در ننگرهار می شود
در حالی که طالبان جنگجویان زخمی شان را رها می کنند، نیروهای افغان خدمات صحی مجانی دریافت می کنند
سلامتی
در حالی که طالبان جنگجویان زخمی شان را رها می کنند، نیروهای افغان خدمات صحی مجانی دریافت می کنند
باشنده گان کابل به دلیل کاهش دما و کیفیت هوا احساس خفگی می کنند
سلامتی
باشنده گان کابل به دلیل کاهش دما و کیفیت هوا احساس خفگی می کنند
جنگجویان و متعصبان مذهبی مانع از ریشه کن شدن فلج اطفال در پاکستان و افغانستان می شوند
سلامتی
جنگجویان و متعصبان مذهبی مانع از ریشه کن شدن فلج اطفال در پاکستان و افغانستان می شوند
همکاری دوجانبه، به داکتران افغان فُرصت دریافت کمک از پاکستان را میدهد
سلامتی
همکاری دوجانبه، به داکتران افغان فُرصت دریافت کمک از پاکستان را میدهد
در سال گذشته هفت هزار تن از باشنده گان هلمند اندام مصنوعی بدن دریافت کردند
سلامتی
در سال گذشته هفت هزار تن از باشنده گان هلمند اندام مصنوعی بدن دریافت کردند
ثبت موارد جدید ابتلا به پولیو در هلمند در پی کمپاین ضد واکسیناسیون طالبان
سلامتی
ثبت موارد جدید ابتلا به پولیو در هلمند در پی کمپاین ضد واکسیناسیون طالبان
بسته شدن مراکز صحی در زابل از سوی طالبان باعث مشکلات به مردم محل شده است
سلامتی
بسته شدن مراکز صحی در زابل از سوی طالبان باعث مشکلات به مردم محل شده است
افزایش امیدها برای ریشه کنی پولیو در نتیجه کوشش های هماهنگ در مرز افغانستان و پاکستان
سلامتی
افزایش امیدها برای ریشه کنی پولیو در نتیجه کوشش های هماهنگ در مرز افغانستان و پاکستان
طالبان با ممانعت از تطبیق واکسین پولیو جان اطفال را در اروزگان به مخاطره می اندازد
سلامتی
طالبان با ممانعت از تطبیق واکسین پولیو جان اطفال را در اروزگان به مخاطره می اندازد