سلامتی

موارد جدید فلج اطفال بر موضع گیری 'غیر اسلامی' طالبان در مورد واکسیناسیون روشنی می اندازد
سلامتی
بر اثر ممانعت طالبان از واکسیناسیون، مورد جدیدی فلج اطفال در بغلان پدید آمد
سلامتی
افزایش در اعتیاد به مواد مخدر میتامفیتامین بر مشکلات تریاک و هروئین افغانستان افزوده است
سلامتی
پس از آنکه طالبان مانع واکسیناسیون فلج اطفال شدند، هزاران کودک هرات در معرض خطر هستند
سلامتی
سازندگان اعضای مصنوعی در هرات، شروع زندگی جدیدی را برای معلولین جنگ فراهم کردند
سلامتی
کودکان خسته از جنگ افغان، در پرورش سرکس لذت و شفاء را یافتند
سلامتی
اعتیاد تریاک به زنان و اطفال در کندز ضرر رسانده است
سلامتی
تئوری های توطئوی شیوع پولیو را در افغانستان تقویت بخشیده است
سلامتی
کوشش قاچاقبران و طالبان برای توسعه تجارت مواد مخدر ممنوعه در قندوز
سلامتی
تجارت مواد مخدر توسط طالبان موجب بلند رفتن رقم معتادین در ننگرهار می شود
سلامتی