سیاست

افغان ها برای تأمین صلح پایدار خواستار یک حکومت منسجم و همه شمول شدند
سیاست
افغان ها برای تأمین صلح پایدار خواستار یک حکومت منسجم و همه شمول شدند
با پایان یافتن بن بست سیاسی توسط غنی و عبدالله، امیدواری ها برای مذاکرات صلح دوباره تازه شدند
سیاست
با پایان یافتن بن بست سیاسی توسط غنی و عبدالله، امیدواری ها برای مذاکرات صلح دوباره تازه شدند
پرتاب ماهواره نظامی اولویت های ایران را در جریان فاجعه نشان داد
سیاست
پرتاب ماهواره نظامی اولویت های ایران را در جریان فاجعه نشان داد
چین، روسیه و ایران از این فاجعه برای تضعیف آزادی رسانه ها استفاده می کنند
سیاست
چین، روسیه و ایران از این فاجعه برای تضعیف آزادی رسانه ها استفاده می کنند
محقق نتوانست در پاکستان برای تهران حمایتی جلب کند
سیاست
محقق نتوانست در پاکستان برای تهران حمایتی جلب کند
قرار است مذاکره کننده ایالات متحده گفتگوهای صلح با طالبان را از سرگیرد
سیاست
قرار است مذاکره کننده ایالات متحده گفتگوهای صلح با طالبان را از سرگیرد
استقبال گرم رژیم ایران از طالبان خشم را در افغانستان برآنگیخته است
سیاست
استقبال گرم رژیم ایران از طالبان خشم را در افغانستان برآنگیخته است
تصویر قاسم سلیمانی رهبر پیشګام ایرانی، مملو از هوا است
سیاست
تصویر قاسم سلیمانی رهبر پیشګام ایرانی، مملو از هوا است
طالبان خواستار مذاکرهء مستقیم با ایالات متحده بر سر جنگ افغانستان شدند
سیاست
طالبان خواستار مذاکرهء مستقیم با ایالات متحده بر سر جنگ افغانستان شدند
اعضای پارلمان افغانستان می گویند روسیه تلاش دارد تا به تنش های قومی در سیاست افغانستان دامن بزند
سیاست
اعضای پارلمان افغانستان می گویند روسیه تلاش دارد تا به تنش های قومی در سیاست افغانستان دامن بزند