حقوق زنان

ایستاده گی زن مبتکر افغان در برابر نماینده گان طالبان بخاطر دفاع از حقوق زنان
حقوق زنان
ایستاده گی زن مبتکر افغان در برابر نماینده گان طالبان بخاطر دفاع از حقوق زنان
زنان لوگر آزاد شده از یوغ حکومت طالبان خواهان ایفای نقش بیشتر در حکومت استند
حقوق زنان
زنان لوگر آزاد شده از یوغ حکومت طالبان خواهان ایفای نقش بیشتر در حکومت استند
زنان افغان در تجارت زنبورداری طعم توانمندسازی را می چشند
حقوق زنان
زنان افغان در تجارت زنبورداری طعم توانمندسازی را می چشند
اردوی افغانستان در پی استخدام ۵ هزار نیروی زن جهت تقویت عملیات تفتیش و تلاشی است
حقوق زنان
اردوی افغانستان در پی استخدام ۵ هزار نیروی زن جهت تقویت عملیات تفتیش و تلاشی است
زنان افغان در نشست مسکو می گویند ما «ابزار سیاسی» نیستیم
حقوق زنان
زنان افغان در نشست مسکو می گویند ما «ابزار سیاسی» نیستیم
زنان افغان در کوشش های ملی برای صلح نقش کلیدی را ایفا می کنند
حقوق زنان
زنان افغان در کوشش های ملی برای صلح نقش کلیدی را ایفا می کنند
صدها زن از آموزش های حرفه ای در کندز بهره مند می شوند
حقوق زنان
صدها زن از آموزش های حرفه ای در کندز بهره مند می شوند
تغییر زنده گی زنان افغان از طریق کار در شهرداری
حقوق زنان
تغییر زنده گی زنان افغان از طریق کار در شهرداری
بزرگان قومی خوست فامیل های را که از فرستادن دختران شان به مکتب خودداری کنند، جریمه میکنند
حقوق زنان
بزرگان قومی خوست فامیل های را که از فرستادن دختران شان به مکتب خودداری کنند، جریمه میکنند
زنان متشبث افغان برای دیگران فُرصت های کاری ایجاد میکنند
حقوق زنان
زنان متشبث افغان برای دیگران فُرصت های کاری ایجاد میکنند