https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Women's_Rights?page=3

حقوق زنان

زنان لوگر آزاد شده از یوغ حکومت طالبان خواهان ایفای نقش بیشتر در حکومت استند

زنان لوگر آزاد شده از یوغ حکومت طالبان خواهان ایفای نقش بیشتر در حکومت استند

زنان افغان در تجارت زنبورداری طعم توانمندسازی را می چشند

زنان افغان در تجارت زنبورداری طعم توانمندسازی را می چشند

اردوی افغانستان در پی استخدام ۵ هزار نیروی زن جهت تقویت عملیات تفتیش و تلاشی است

اردوی افغانستان در پی استخدام ۵ هزار نیروی زن جهت تقویت عملیات تفتیش و تلاشی است

زنان افغان در نشست مسکو می گویند ما «ابزار سیاسی» نیستیم

زنان افغان در نشست مسکو می گویند ما «ابزار سیاسی» نیستیم

زنان افغان در کوشش های ملی برای صلح نقش کلیدی را ایفا می کنند

زنان افغان در کوشش های ملی برای صلح نقش کلیدی را ایفا می کنند

صدها زن از آموزش های حرفه ای در کندز بهره مند می شوند

صدها زن از آموزش های حرفه ای در کندز بهره مند می شوند

تغییر زنده گی زنان افغان از طریق کار در شهرداری

تغییر زنده گی زنان افغان از طریق کار در شهرداری

بزرگان قومی خوست فامیل های را که از فرستادن دختران شان به مکتب خودداری کنند، جریمه میکنند

بزرگان قومی خوست فامیل های را که از فرستادن دختران شان به مکتب خودداری کنند، جریمه میکنند

زنان متشبث افغان برای دیگران فُرصت های کاری ایجاد میکنند

زنان متشبث افغان برای دیگران فُرصت های کاری ایجاد میکنند

مبارزهء جوانان و زنان افغان برای پیشرفت و مقاومت در برابر تهدیدات جنگجویان

مبارزهء جوانان و زنان افغان برای پیشرفت و مقاومت در برابر تهدیدات جنگجویان