تروريزم

نیازبي بي په افغانانو تاکید کوي چې د داعش پر ضد راپورته شي
تروريزم
نیازبي بي په افغانانو تاکید کوي چې د داعش پر ضد راپورته شي
داعش په عراق کې د ماشومانو شاته پټېږي
تروريزم
داعش په عراق کې د ماشومانو شاته پټېږي
طالبان له لښکرګا څخه ووتل خو شاته یې ځمکني ماینونه پرېښودل
تروريزم
طالبان له لښکرګا څخه ووتل خو شاته یې ځمکني ماینونه پرېښودل
طالبان او داعش په افغانستان کې د پیسو او قلمرو په سر سره ونښتل
تروريزم
طالبان او داعش په افغانستان کې د پیسو او قلمرو په سر سره ونښتل
افغانستان د داعش د خراسان د مشر مرګ تایید کړ
تروريزم
افغانستان د داعش د خراسان د مشر مرګ تایید کړ
هغه افغانان چې له داعش سره یوځای کیږي هغوی له سختو عواقبو سره مخامخ کیږي
تروريزم
هغه افغانان چې له داعش سره یوځای کیږي هغوی له سختو عواقبو سره مخامخ کیږي
افغانانو د طالبانو د ناوړه کارونو پر ضد اواز پورته کړ
تروريزم
افغانانو د طالبانو د ناوړه کارونو پر ضد اواز پورته کړ
حکمتیار له ۲۰ کلونو څخه وروسته عادي ژوند ته راستون شو
تروريزم
حکمتیار له ۲۰ کلونو څخه وروسته عادي ژوند ته راستون شو
ټپي شویو افغانانو د ژوند او هیلو د ویجاړولو پړه پر طالبانو ورواچوله
تروريزم
ټپي شویو افغانانو د ژوند او هیلو د ویجاړولو پړه پر طالبانو ورواچوله
داعش د ټولنې د ترټولو ډېرو زیانمنېدونکیو خلکو ترشا پټېږي
تروريزم
داعش د ټولنې د ترټولو ډېرو زیانمنېدونکیو خلکو ترشا پټېږي