سلامتی

اعضای فاطمیون باوجود افزایش تهدید ویروس کرونا در ازدحام ها جمع می شوند
سلامتی
اعضای فاطمیون باوجود افزایش تهدید ویروس کرونا در ازدحام ها جمع می شوند
باشنده گان کندوز از توجه حکومت به خدمات صحی استقبال کردند
سلامتی
باشنده گان کندوز از توجه حکومت به خدمات صحی استقبال کردند
حکومت افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کورونا تا ۱۰ هزار زندانی را آزاد می کند
سلامتی
حکومت افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کورونا تا ۱۰ هزار زندانی را آزاد می کند
چراغ نورافکنی بر دروغهایی درخشید که توسط چین، روسیه و ایران پخش می شوند
سلامتی
چراغ نورافکنی بر دروغهایی درخشید که توسط چین، روسیه و ایران پخش می شوند
در حالیکه تعداد مبتلایان وخیم تر می شود، ایران کمک ایالات متحده برای مبارزه با ویروس کورونا را رد کرد
سلامتی
در حالیکه تعداد مبتلایان وخیم تر می شود، ایران کمک ایالات متحده برای مبارزه با ویروس کورونا را رد کرد
در تصاویر: افغانستان برای مبارزه با ویروس کورونا آماده می شود
سلامتی
در تصاویر: افغانستان برای مبارزه با ویروس کورونا آماده می شود
ایران پناهندګان افغان را که با ویروس کورونا مبتلا هستند در امتداد مرز با افغانستان می اندازند
سلامتی
ایران پناهندګان افغان را که با ویروس کورونا مبتلا هستند در امتداد مرز با افغانستان می اندازند
چین در تلاشی برای پنهان کردن نقش خود راجع به گسترش ویروس کورونا توطئه ها را پخش می کند
سلامتی
چین در تلاشی برای پنهان کردن نقش خود راجع به گسترش ویروس کورونا توطئه ها را پخش می کند
مقامات معلومات نادرست تهران را دلیل اصلی رسیدن ویروس کورونا به هرات دانستند
سلامتی
مقامات معلومات نادرست تهران را دلیل اصلی رسیدن ویروس کورونا به هرات دانستند
با گسترش شیوع ویروس کورونا صداقت تهران مورد تردید قرار گرفت
سلامتی
با گسترش شیوع ویروس کورونا صداقت تهران مورد تردید قرار گرفت