حقوق بشر

جاسوس اویغوری کمپاین تبلیغاتی چین در استانبول مورد تیراندازی قرار گرفت
حقوق بشر
جاسوس اویغوری کمپاین تبلیغاتی چین در استانبول مورد تیراندازی قرار گرفت
سناتوران امریکایی اقدامات چین علیه مسلمانان در سینکیانگ را نسل کشی خواندند
حقوق بشر
سناتوران امریکایی اقدامات چین علیه مسلمانان در سینکیانگ را نسل کشی خواندند
پیشرفت افغانستان در حفاظت از حقوق اتباع در سطح منطقه به عنوان یک مثال مبدل شده است
حقوق بشر
پیشرفت افغانستان در حفاظت از حقوق اتباع در سطح منطقه به عنوان یک مثال مبدل شده است
تهران از اینکه نیروهای رژیم ایرانی مهاجرین افغان را غرق کردند، به انکار کردن همچنان ادامه می دهد
حقوق بشر
تهران از اینکه نیروهای رژیم ایرانی مهاجرین افغان را غرق کردند، به انکار کردن همچنان ادامه می دهد
معترضان برای مهاجرین که توسط نیروهای ایرانی غرق شده اند خواستار عدالت شدند
حقوق بشر
معترضان برای مهاجرین که توسط نیروهای ایرانی غرق شده اند خواستار عدالت شدند
اجساد بدست آمده مهاجرین غرق شده، نشانه های شکنجه را نشان می دهد
حقوق بشر
اجساد بدست آمده مهاجرین غرق شده، نشانه های شکنجه را نشان می دهد
'یک جنایت نابخشودنی': کابل تعهد سپرد که در مورد غرق شدن ها توسط نگهبانان ایرانی تحقیق کنند
حقوق بشر
'یک جنایت نابخشودنی': کابل تعهد سپرد که در مورد غرق شدن ها توسط نگهبانان ایرانی تحقیق کنند
ایالات متحده نگران گزارش های 'وحشتناکی' است که مهاجرین افغان در مرز ایران غرق شدند
حقوق بشر
ایالات متحده نگران گزارش های 'وحشتناکی' است که مهاجرین افغان در مرز ایران غرق شدند
شکنجه شدن وغرق شدن مهاجرین افغان توسط مرزبانان ایرانی باعث ایجاد خشم شده است
حقوق بشر
شکنجه شدن وغرق شدن مهاجرین افغان توسط مرزبانان ایرانی باعث ایجاد خشم شده است
اخراج کودکان افغان توسط ایران خشم مقامات هرات را برآنگیخت
حقوق بشر
اخراج کودکان افغان توسط ایران خشم مقامات هرات را برآنگیخت