https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Human_Rights

حقوق بشر

اخراج کودکان افغان توسط ایران خشم مقامات هرات را برآنگیخت

اخراج کودکان افغان توسط ایران خشم مقامات هرات را برآنگیخت

'مرگ بر دیکتاتور': معترضین عصبانی در ایران خواستار پایان دادن به رژیم شدند

'مرگ بر دیکتاتور': معترضین عصبانی در ایران خواستار پایان دادن به رژیم شدند

هزاران ایرانیان طی سرکوب پس از تظاهرات، با شکنجه و اعدام روبرو می شوند

هزاران ایرانیان طی سرکوب پس از تظاهرات، با شکنجه و اعدام روبرو می شوند

شکنجه نوجوان افغان در ایران، باعث برانگیختن عصبانیت و محکومیت شد

شکنجه نوجوان افغان در ایران، باعث برانگیختن عصبانیت و محکومیت شد

مردم ملکی می گویند استفاده طالبان از سپر انسانی ضعف و بی رحمی شان را نشان می دهد

مردم ملکی می گویند استفاده طالبان از سپر انسانی ضعف و بی رحمی شان را نشان می دهد

طالبان به بهانه خشکسالی درخواست کمک های «بشری» کرده اند

طالبان به بهانه خشکسالی درخواست کمک های «بشری» کرده اند

شماره تلیفون رایگان آواز افغانستان در یک تماس تلیفونی معلومات و امدادرسانی می کند

شماره تلیفون رایگان آواز افغانستان در یک تماس تلیفونی معلومات و امدادرسانی می کند

موسسهء حمایت از اطفال پس از حملهء داعش به دفتر آن در جلال آباد فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرد

موسسهء حمایت از اطفال پس از حملهء داعش به دفتر آن در جلال آباد فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کرد

افغان های استخدام شده توسط ایران برای جنگ سوریه با وعده های دروغین روبرو اند

افغان های استخدام شده توسط ایران برای جنگ سوریه با وعده های دروغین روبرو اند

ایران اطفال افغان را لت و کوب نموده، وادار به کار شاقه می کند و سپس آنها را جبراْ به افغانستان می فرستند

ایران اطفال افغان را لت و کوب نموده، وادار به کار شاقه می کند و سپس آنها را جبراْ به افغانستان می فرستند